Numer 2/19 (June 2014)

Bezpieczeństwo energetyczne obejmuje sferę racjonalizacji pozyskiwania i użytkowania energii oraz jej dostawy na wszystkie trzy rynki końcowe: na rynek energii elektrycznej, rynek ciepła oraz rynek paliw płynnych. Bezpieczeństwo energetyczne definiuje się również jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej to zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię. Tym samym bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych to bezpieczeństwo (niezawodność zasilania, jakość energii elektrycznej) rozpatrywane w perspektywie indywidualnego odbiorcy, w kontekście indywidualnych praw i obowiązków odbiorcy oraz możliwości jego wpływania na bezpieczeństwo, a także szacowania własnego ryzyka utraty bezpieczeństwa.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne w obszarze energii elektrycznej? W systemie elektroenergetycznym, w sensie technicznym, można wyróżnić trzy podstawowe elementy: źródła energii, sieci elektroenergetyczne oraz odbiorców. Z własnościowego lub operacyjnego punktu widzenia można wyróżnić tu odbiorców, elektrownie, spółki dystrybucyjne oraz operatorów sieci: przesyłowej (OSP) i rozdzielczych (OSD).

Wymagania i odpowiedzialność w tych grupach podmiotów można określić następująco:

Odbiorcy wymagają: bezprzerwowego dostępu do energii elektrycznej o określonych parametrach jakościowych, tj. poziomie napięcia, wartości częstotliwości oraz odpowiednio niskiej zawartości harmonicznych napięcia. Oczekują również braku wzrostu ceny energii w odpowiednio długich okresach czasu lub ewentualnie akceptują mały wzrost tych cen. Równocześnie w tej grupie podmiotów odpowiedzialność za rozwój i bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego praktycznie nie występuje. Elektrownie, rozumiane tu jako osoby prawne lub fizyczne będące właścicielami, są zainteresowane: bezprzerwowym dostępem do sieci elektroenergetycznej oraz brakiem ograniczeń co do wartości mocy, jaką mogą wprowadzać do sieci elektroenergetycznej. Wynika to bezpośrednio z realizowanego celu, który można określić jako maksymalizację efektu finansowego prowadzonej działalności. Równocześnie, pomijając świadomość niezbędności współistnienia (częściej występującą w przypadku źródeł systemowych niż małych, rozproszonych źródeł energii), występuje tu brak odpowiedzialności za rozwój i bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego.

Operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych są praktycznie jedynymi podmiotami, które formalnie są odpowiedzialne za właściwą, tj. bezpieczną pracę systemów elektroenergetycznych. Odpowiedzialność ta wynika wprost z Prawa energetycznego dla OSP z art. 9c ust. 2, a dla OSD z art. 9c ust. 3 (Prawo energetyczne, 11.08.2011).

Ze świadomością, jak istotni są operatorzy sieci elektroenergetycznych dla bezpieczeństwa energetycznego, zapraszam do lektury artykułów.

Spis treści

Nowy algorytm prognozowania potencjału rozwoju generacji w sieci dystrybucyjnej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Kompleksowa obsługa obiektów przemysłowych z wykorzystaniem systemu automatyzacji master
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Użytkowanie własności prywatnej przy przesyle energii i odpowiedzialność cywilna
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Odnawialne źródła energii na rynku energii elektrycznej w Polsce
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Możliwości świadczenia usług regulacyjnych przez generację rozproszoną
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Metodyka wykorzystania usług regulacyjnych świadczonych przez generację rozproszoną przy planowaniu rozwoju sieci SN
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Metodyka prognozowania zapotrzebowania na moc jako narzędzie planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analiza narzędzi wspomagających planowanie rozwoju sieci przesyłowej w warunkach rynkowych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Światowy Dzień Wody 2014 pod hasłem „Woda i energia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Efektywność jako priorytet polityki energetycznej UE
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania w ENERGA-OPERATOR SA - od pomysłu do realizacji
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Pomiary wyższych harmonicznych napięcia w sieci 400 kV
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Zryczałtowana usługa operatora handlowo-technicznego na potrzeby rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Efektywność energetyczna i ekonomiczna perspektywicznych technologii wytwarzania energii elektrycznej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)