Numer 4/25 (December 2015)

Rozwój systemów telekomunikacji pociąga za sobą rozwój systemów sterowania globalnego. Systemy takie dla procesów wolnozmiennych są stosowane od lat. Przykładem może być automatyka regulacji częstotliwości i mocy czynnej, tzw. ARCM, stosowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym od kilkudziesięciu lat w ramach tzw. regulacji wtórnej i ewentualnie trójnej. Obecnie, ze względu na wspomniany rozwój systemów łączności oraz systemów pomiarowych, tzw. Wide Area Measuring System (WAMS), wykorzystujących jednostki pomiarowe typu Phasor Measurement Unit (PMU), możliwe jest sterowanie globalne procesami względnie szybkimi (Wide Area Control Systems) oraz budowa globalnych systemów automatyki zabezpieczeniowej (Wide Area Protection Systems). Pewnym ograniczeniem jest tu względnie duży czas przesyłu informacji z punktow pomiarowych do regulatora centralnego oraz od regulatora do obiektów podlegających sterowaniu. Istotnym ograniczeniem jest jednak brak (poza nielicznymi aplikacjami) pomysłów na wykorzystanie tych układów.

Pojawia się zatem pytanie, czy układy WAMS są w stanie zmienić systemy elektroenergetyczne? Czy może sterowanie lokalne, tj. oparte na pomiarach lokalnych, jest/może być sterowaniem wystarczającym – optymalnym lub quasi-optymalnym? Pojawiają się bowiem publikacje wskazujące, że sterowanie globalne nie prowadzi do istotnej poprawy jakości sterowania. Czy zatem systemy WAMS są nadal względnie pustym obszarem rozwoju techniki? Czy systemy WAMS rozwiną się, czy też może skończą jako tylko systemy rejestracji zdarzeń, dostarczające informacji do analiz pozakłóceniowych. Jak zwykle pokaże to czas.

Artykuły zawarte w niniejszym numerze Acta Energetica, wskazując na większe zainteresowanie nauki układami sterowania lokalnego, nie dają w istocie odpowiedzi na powyższe pytania. Problemy systemów elektroenergetycznych są bowiem znacznie bogatsze i znacznie wykraczają poza obszar sterowania. Tę tematykę podejmują artykuły zawarte w niniejszym numerze Acta Energetica. Zapraszam do lektury.

Spis treści

Rozliczenia za energię bierną w taryfach operatorów w Polsce
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Poprawa jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających prądu przemiennego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wpływ warunków napięciowych na możliwości przyłączenia generacji rozproszonej w sieci średniego napięcia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Maksymalizacja sprawności elektrowni gazowo-parowych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Efektywność wykorzystania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w kontekście europejskiej polityki energetycznej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Odpowiedź popytu na taryfy wielostrefowe. Wyniki testu konsumenckiego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ocena wpływu poziomu napięcia w sieci przesyłowej na funkcjonowanie układów potrzeb własnych bloków energetycznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wykorzystanie transformatorów z regulacją skośną do sterowania przepływami mocy w systemie elektroenergetycznym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Rozdzielnica inteligentna średnich napięć jako element sieci Smart Grid
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analiza wytwarzania energii i mocy w mikroinstalacji fotowoltaicznej współpracującej z siecią niskiego napięcia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Efektywność dystrybucji energii elektrycznej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)