Numer 3/28 (September 2016)

Diagnostyka elementów systemu elektroenergetycznego, a w tym: identyfikacja parametrów, identyfikacja stanu, obserwowalność, sterowalność oraz predykcja uszkodzeń stają się kluczowymi elementami związanymi z rozwojem i prowadzeniem ruchu współczesnych systemów elektroenergetycznych. Ich rozwój jest związany z występowaniem różnego typu ograniczeń wynikających z prawa, uwarunkowań środowiskowych oraz ekonomii. Ograniczanie kosztów, oprócz maksymalizacji przychodów, staje się podstawowym elementem funkcjonowania spółek energetycznych. Jednym ze sposobów ograniczania kosztów jest predykcja uszkodzeń w elementach sieci elektroenergetycznych. Działania naprawcze realizowane przed wystąpieniem uszkodzenia umożliwiają ograniczenie technicznych i ekonomicznych skutków awarii poprzez ograniczenie zakresu potencjalnych zniszczeń elementów sieci, zmniejszenie nakładów na remonty, ograniczenie czasu niedostarczenia energii odbiorcom (w tym strat u odbiorców wrażliwych) oraz optymalizację gospodarki zasobami.

Dość powszechnie stosowanym podejściem w pracy systemów elektroenergetycznych (nie tylko w elektroenergetyce zawodowej) jest podejście, które można nazwać „od awarii do awarii”. Oznacza ono, że elementy systemu elektroenergetycznego pracują do chwili, gdy wystąpi awaria. Awaria jest zdarzeniem inicjującym naprawę, w tym np. przez wymianę elementu sieci lub jego części. Podejście takie jest jednak racjonalne w sytuacji braku efektywnych narzędzi wspomagania operatora w ocenie stanu elementów sieci.

Rozwój systemów diagnostyki (rozumianych szerzej niż tylko urządzenia pomiarowe) może zmienić ten stan. Operator sieci na podstawie informacji o ryzyku uszkodzenia elementu sieci lub w oparciu o inny wskaźnik związany z predykcją uszkodzenia elementu sieci będzie mógł podjąć decyzję o działaniach naprawczych lub zapobiegających wystąpieniu uszkodzenia (zmniejszających ryzyko uszkodzenia). Tym samym ograniczy koszty napraw oraz podniesie efektywność zarządzania majątkiem sieciowym. Można zatem stwierdzić, że rozwój systemów diagnostyki sieci elektroenergetycznych jest jednym z istotnych kierunków rozwoju.

Zapraszam do lektury niniejszego numeru Acta Energetica.

Spis treści

Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Badanie współzależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji ze źródeł PV na obszarze ENERGA-OPERATOR SA
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Parametry ruchowe biomasowej elektrociepłowni ORC małej mocy
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ocena przydatności klasycznych metod pomiaru impedancji pętli zwar-ciowej do obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Badania modelowe działania SCO w połączonych systemach krajów Europy kontynentalnej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Warunki rezonansowe w węźle z kompensatorem SVC
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Badanie sieci świadomości sytuacyjnej dla infrastruktury elektroener-getycznej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Laboratoryjny model odbioru oparty na przekształtniku częstotliwości o mocy 150 kVA i platformie Simulink Real-Time – koncepcja, realizacja, badania eksperymentalne
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Autonomiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Kogeneracja jądrowa: analiza technicznych możliwości i szacowanie kosztów
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wykorzystanie charakterystyk energetycznych procesu do przewidywania wskaźników energetycznych na bieżąco
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Zastosowanie metody AHP do porównania kryteriów wyboru lokalizacji budowy farmy wiatrowej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wpływ niepełnofazowej pracy energoelektronicznego przekształtnika sieciowego na system elektroenergetyczny
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)