Numer 1/30 (March 2017)

Odporność systemu elektroenergetycznego można zdefiniować jako zdolność systemu do prawidłowego funkcjonowania w stanach normalnych, zagrożeniowych i awaryjnych. W tym jako zdolność w stanach awaryjnych do uniknięcia lub minimalizacji skutków destrukcyjnych dla elementów technicznych systemu elektroenergetycznego i dalej jako zdolność do eliminacji lub minimalizacji liczby odbiorców pozbawionych zasilania w energię elektryczną.

Odporność systemu elektroenergetycznego można realizować przez oddziaływanie na jego strukturę (odporność strukturalna) lub wprowadzanie odpowiednich układów sterowania i zarządzania (odporność regulacyjna).

Odporność strukturalną systemu elektroenergetycznego można kształtować poprzez rozbudowę układów pierwotnych, m.in. rozbudowę sieci elektroenergetycznych (np. linii, transformatorów) czy wymianę linii napowietrznych na kablowe. Można zauważyć, że im prostszy element sieci wprowadzamy, tym poziom odporności (niezawodności) staje się większy. Przykładami mogą być tu: układy SVC versus klasyczny dławik lub bateria kondensatorów; linia prądu przemiennego versus linia prądu stałego. Powyższego nie należy jednak traktować jako apoteozę klasycznych elementów sieci elektroenergetycznych.

Odporność regulacyjną systemu elektroenergetycznego kształtuje się poprzez rozwój systemów zwiększających obserwowalność i sterowalność systemu elektroenergetycznego. Systemy sterowania w ogólności można podzielić na lokalne i globalne. Systemy lokalne, jak elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ), regulatory jednostek wytwórczych, transformatorów, dławików, baterii kondensatorów oraz układów energoelektronicznych, pozyskują informacje lokalne, np. z danego obiektu lub z obszaru węzła elektrownianego lub transformatorowego. Systemy globalne sięgają geograficznie dalej, do zazwyczaj znacząco oddalonych od siebie węzłów. Przykładem mogą być tu systemy: ARCM, SCADA/ EMS, AMI, WAMS. Systemy informatyczne tego typu, zwłaszcza SCADA/EMS i AMI, są niezbędne dla uzyskania obserwowalności systemu elektroenergetycznego. Równocześnie jednak, ze względu na możliwość cyberataków, wnoszą potencjalne zagrożenie dla jego odporności.

Obecnie dla opanowania szybkich stanów nienormalnych (zagrożeniowych i awaryjnych) w systemie elektroenergetycznym praktycznie stosowane są tylko układy lokalne, głównie EAZ, regulatory generatorów oraz regulatory systemów energoelektronicznych. Realne aplikacje z wykorzystaniem WAMS czekają jeszcze na rozwój w sensie zastosowań do sterowania w szybkich stanach nienormalnych. Można zatem stwierdzić, że rozwój układów EAZ i układów regulacji jednostek wytwórczych, a w tym ich algorytmów, jest istotnym elementem zwiększania bezpieczeństwa (odporności) systemów elektroenergetycznych.

Zapraszam zatem do lektury artykułów w niniejszym numerze Acta Energetica, odnoszących się do bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych w różnych jego aspektach, m.in. automatyki zabezpieczeniowej, stabilności systemu, zasad przyłączania źródeł, współpracy systemów i optymalizacji.

Spis treści

Planowanie pracy hybrydowego systemu wytwórczego w systemie elektroenergetycznym w ujęciu wieloaspektowym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Zwiększenie mocy wytwórczych poprzez modernizacje bloków energetycznych elektrowni
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Niekonwencjonalne rozwiązanie blokady kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych jednostki wytwórczej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce – proces bazujący na generalnej umowie dystrybucji
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Identyfikacja zwarć doziemnych wysokorezystancyjnych w sieciach średnich napięć z wykorzystaniem wyższych harmonicznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Koncepcja metody wyboru optymalnych parametrów ciepła odbieranego z elektrowni jądrowej pracującej przy częściowym skojarzeniu
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ocena pracy i poprawa stabilności zakładowej sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu sieci
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Możliwości techniczne i aspekty ekonomiczne wykorzystania zasobników energii dla bilansowania zmiennej generacji OZE
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Uniwersalny przekładnik prądowy do dokładnego pomiaru prądów zwarciowych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Pasywne systemy bezpieczeństwa w nowoczesnych elektrowniach jądrowych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Pseudolosowa symulacja synchronicznych łączeń polskiej i niemieckiej sieci 110 kV
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Określanie zdolności przyłączeniowych węzłów sieci zamkniętej NN z wykorzystaniem optymalizacji typu black-box – studium przypadku
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)