Numer 3/32 (September 2017)

Pisanie o skutkach braku zasilania w energię elektryczną jest zbędne w środowisku elektroenergetyków. Jak wiadomo, brak zasilania w energię elektryczną niesie ze sobą wiele uciążliwości, m.in. powoduje bardzo często również brak wody pitnej oraz wody do celów sanitarnych. Jest też pewne, że osoby mieszkające na obszarach, gdzie wystąpił stan przynajmniej kilkudniowego braku zasilania w energię elektryczną, również doskonale rozumieją znaczenie niezawodnej dostawy energii elektrycznej. W pozostałej części społeczeństwa poziom świadomości może być w tej kwestii jednak ograniczony, a tym samym potencjalne działania prowadzące do wzrostu niezawodności systemów elektroenergetycznych (w sferze materialnej, jak i regulacji prawnych) mogą być niewystarczające.

Silne wiatry, które wystąpiły 11 sierpnia 2017 roku na Pomorzu, w obszarze elektroenergetyki doprowadziły do tzw. awarii katastrofalnej w części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, głownie (chociaż nie tylko) w sieciach napowietrznych SN przebiegających przez obszary leśne. Uszkodzenia linii napowietrznych SN były wynikiem przewracania się drzew na przewody oraz łamania się slupów tych linii. Awaria objęła swoim zasięgiem ponad 100 000 odbiorców energii elektrycznej. Zdarzenie to wykazało względnie małą odporność sieci elektroenergetycznej napowietrznej w obszarach zadrzewionych na zjawiska pogodowe, np. bardzo silne wiatry. Można dodać, że również w czasie zimy napowietrzne linie elektroenergetyczne są narażone na uszkodzenia spowodowane opadami śniegu i szadzą.

Rozwiązaniem wydają się tu linie kablowe, które jednak sumarycznie są droższe. Do rozważenia jest jednak, przy przewidywanej rosnącej liczbie zjawisk pogodowych o gwałtownym charakterze, budowa linii kablowych na obszarach potencjalnie zagrożonych.

Drugim elementem, na który warto zwrócić uwagę, a związanym z rozważaną awarią, są działania zmierzające do szybkiego przywrócenia zasilania, gdy planowany czas odbudowy sieci SN to na przykład dni, a nie godziny. Działania te są realizowane (były również w czasie wspomnianej awarii) z wykorzystaniem rożnych źródeł pracujących na sieć nN, głownie agregatów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi. Pewnikiem jest, że duże nasycenie sieci mikroźrodłami energii elektrycznej, w tym domowymi instalacjami fotowoltaicznymi, pozwoliłoby na względnie komfortowe przeczekanie odbiorców do czasu odbudowy sieci elektroenergetyki zawodowej. Niestety, ustawa o OZE, przy obecnych cenach paneli PV, praktycznie eliminuje rozwój fotowoltaiki prosumenckiej.

Artykuły zawarte w niniejszym numerze Acta Energetica nie poruszają wyżej wzmiankowanych zagadnień, ale dotykają spraw równie ważnych dla pracy systemu elektroenergetycznego. Zapraszam zatem do lektury.

Spis treści

Struktura automatyki zabezpieczeniowej 2-kadziowego symetrycznego przesuwnika fazowego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Integracja generacji rozproszonej z lokalnym zapotrzebowaniem w ramach lokalnego obszaru bilansowania
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Optymalizacja kosztów zakupu danych wejściowych do prognoz dobowego obciążenia KSE przy wykorzystaniu zautomatyzowanych metod statystycznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Koncepcja zwiększenia elastyczności pracy KSE poprzez realokację pasma rezerwy wtórnej na elektrownie wiatrowe
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wykorzystanie liczników AMI w procesie optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Praca równoległa turbozespołu parowego i hydrozespołów w układzie wyspowym tworzonym w warunkach odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po awarii katastrofalnej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Aktualne zagadnienia regulacji grupowej węzła wytwórczego na przykładzie rozwiązań dla węzła Włocławek
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Skoordynowane sterowanie przesuwnikami fazowymi w systemie elektroenergetycznym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Klasyczne i półprzewodnikowe przełączniki zaczepów transformatorów regulacyjnych WN/SN i ich regulatory
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Zastosowanie wyłączników próżniowych w sieciach wysokich i najwyższych napięć
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ranking technologii energetyki niskoemisyjnej w kontekście stopnia realizacji celów zrównoważonego rozwoju – badanie z zastosowaniem metody wielokryterialnej (MCDA)
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Modelowanie polskiego podsystemu wytwarzania energii elektrycznej w programie MARKAL ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Modelowanie źródeł i zasobników energii do celów analizy pracy mikrosystemów elektroenergetycznych niskiego napięcia
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Problemy gospodarki mocą bierną źródeł energetyki rozproszonej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Predykcja ceny rynkowej praw majątkowych z instalacji opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła kogeneracyjnego poniżej 1 MW do 2025 roku
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Perspektywy rozwoju polskiego i niemieckiego sektora wytwórczego – analiza porównawcza
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Współpraca instalacji ORC z kotłem gazowym jako perspektywiczny układ kogeneracyjny dla gospodarstw domowych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)