Numer 2/35 (June 2018)

Prognozowanie jest działaniem niezbędnym dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a jego horyzont uzależniony jest od potrzeb. Dotyczy to również systemów elektroenergetycznych. Prognozowanie przyszłości (rozwoju) opiera się zazwyczaj na ekstrapolacji przeszłości z uwzględnieniem informacji o teraźniejszości. Prognozowanie rozwoju systemów elektroenergetycznych opiera się również na informacjach o kierunkach prac światowych producentów urządzeń służących do wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Współcześnie dotyczy to również kierunków rozwoju transportu – ściśle wiążącego się z elektroenergetyką. 
Nie prognozuje się długookresowego rozwoju systemów elektroenergetycznych na podstawie działań legislacyjnych i politycznych w krajach małych i średnich, niebędących światowymi liderami produkcji urządzeń na potrzeby elektroenergetyki czy transportu.
Jakie są zatem długookresowe prognozy dla systemów elektroenergetycznych? Jak wynika z prac II Kongresu Elektryki Polskiej ludzkość wyczerpała połowę kopalnych zasobów energetycznych. Drugą połowę, przy obecnym tempie rozwoju, zużyjemy w czasie krótszym niż pierwszą, tj. w okresie około 80 lat. W tym czasie należy zbudować źródła energii, które zastąpią źródła klasyczne, tj. węglowe, gazowe, na paliwa ciekłe i ewentualnie jądrowe. Obecnie wydaje się, że tymi źródłami będą źródła słoneczne i wiatrowe. Pozostaną również, co prawda z malejącymi zasobami, elektrownie wodne. Przyszłe systemy elektroenergetyczne w sferze wytwarzania energii elektrycznej będą zatem oparte na elektrowniach wodnych z generatorami synchronicznymi, elektrowniach wiatrowych z maszynami asynchronicznymi oraz źródłach przyłączonych do sieci przez przekształtniki energoelektroniczne (elektrownie wiatrowe z maszynami synchronicznymi i elektrownie fotowoltaiczne).
Czy i jak zmienią się sieci elektroenergetyczne w sytuacji, gdy wytwarzanie energii będzie oparte na źródłach rozproszonych? Czy transport będzie wykorzystywał pojazdy elektryczne w sytuacji, gdy w zasięgu ręki ludzkości pojawiają się technologie wodorowe? O tym w kolejnych numerach Acta Energetica.
Zapraszam do lektury niniejszego numeru Acta Energetica, prezentującego nie mniej ważne rozwiązania dla elektroenergetyki w krótszym horyzoncie czasowym niż omawiany powyżej.

Spis treści

Implementacja na poziomie krajowym Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016 r. ustanawiającego kodeks sieciowy dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Współpraca elektrowni wodnej z farmą wiatrową
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Analiza stabilności symulacji stanów pracy transformatora elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Porównanie metod AHP i taksonomii numerycznej na podstawie analizy lokalizacji biogazowni
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Elektrownie jądrowe w polskim systemie elektroenergetycznym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Możliwości zwiększenia sprawności ogólnej kogeneracyjnej mikrosiłowni kombinowanej gazowo-parowej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)