Numer 3/36 (September 2018)

Kontynuując wątek przyszłości systemów elektroenergetycznych, zapoczątkowany w artykule wstępnym do 35 numeru Acta Energetica, przypominam sformułowane tam pytanie: Czy transport będzie wykorzystywał pojazdy elektryczne w sytuacji, gdy w zasięgu ręki ludzkości pojawiają się technologie wodorowe?
Obecny trend rozwoju transportu to elektromobilność. Dla współczesnych systemów elektroenergetycznych jest to wyzwanie. Sieci elektroenergetyczne, głównie średniego i niskiego napięcia, nie są dostosowane do potrzeb transportu tego typu. Głównym wyzwaniem jest tu wzrost poboru energii elektrycznej zarówno w wyniku przydomowego ładowania akumulatorów (ładowanie małym prądem), jak i w wyniku ładowania przydrożnego (ładowanie dużym prądem na stacjach przy drogach). Dostosowanie sieci elektroenergetycznych do elektromobilności wymaga ich przebudowy, zwłaszcza sieci niskiego napięcia, rozwoju przydomowych zasobników energii, instalacji układów symetryzujących obciążenie sieci i w dalszej perspektywie rozwoju systemów informatycznych zarządzania procesem ładowania i ewentualnie rozładowywania akumulatorów samochodów (systemy V2G).
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na rozwój elektromobilności jest nośnik (źródło) energii, zużywany do wytworzenia energii elektrycznej dla pojazdów elektrycznych. Wykorzystywanie węgla do tego celu prowadzi do wzrostu zanieczyszczenia atmosfery, a ponadto z energetycznego punktu widzenia jest mniej efektywne niż spalanie paliw ciekłych w silnikach spalinowych. Prowadzi zatem do szybszego zużycia węgla. Jedyną drogą jest tu wykorzystywanie energii pozyskiwanej z OZE.
Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na ograniczenie rozwoju elektromobilności, jest wskazywana od lat ograniczona ilość pierwiastków, które są wykorzystywane do budowy współczesnych elektrochemicznych zasobników energii, tj. akumulatorów. W tym zakresie niezbędny jest przełom technologiczny.
Powyższe nie oznacza jednak, że elektromobilność nie ma przyszłości. Nakłady ponoszone na jej rozwój przez producentów samochodów elektrycznych i niektóre państwa świadczą o tym, że przynajmniej przez czas potencjalnie wystarczający do zwrotu nakładów poniesionych na jej rozwój pojazdy elektryczne będą budowane i wykorzystywane.
Elektromobilność nie jest jednak jedyną drogą rozwoju transportu. Za rozwojem transportu bazującego na pojazdach elektrycznych podążają inne technologie, wśród nich technologie wodorowe wyglądają na obiecujące. Można zatem prognozować, że elektromobilność jest zjawiskiem przejściowym, które potrwa 30–40 lat, a przyszłość będzie należała do transportu opartego na technologiach wodorowych. Dziś wydaje się, że transport oparty na wodorze – z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych do pozyskiwania wodoru z wody, której na Ziemi mamy dużo – jest w stanie rozwiązać wiele problemów ekologicznych.
Na tle tych rozważań zapraszam do lektury niniejszego numeru Acta Energetica, poruszającego bieżące problemy elektroenergetyki.

Spis treści

Analiza warunków napięciowych w sieciach nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Koncepcja łagodnej regulacji mocy czynnej bloków cieplnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Lokalizacja zasobników energii w sieciach elektroenergetycznych za pomocą algorytmów ewolucyjnych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Symulacja dobowych warunków pracy sieci SN przy zmiennych warunkach zapotrzebowania
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Urządzenie do kompensacji mocy biernej z przekształtnikiem macierzowym
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wybrane aspekty interakcji układów przesyłowych prądu stałego technologii tyrystorowej (LCC HVDC) i tranzystorowej (VSC HVDC)
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Właściwości eksploatacji i projektowania wirników turbogeneratorów granicznej mocy
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Symulator układu regulacji turbiny kondensacyjnej w układzie regulacji obciążania bloku energetycznego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)