Numer 4/37 (December 2018)

Kontynuując wątek przyszłości systemów elektroenergetycznych, zapoczątkowany w artykułach wstępnych Acta Energetica nr 35 i 36, rozważmy zmiany w systemach elektroenergetycznych.

Kończące się zasoby kopalnych źródeł energii (skończą się w ciągu kilkudziesięciu lat) wpłyną na zmianę funkcjonowania systemów elektroener- getycznych. Przyszłe systemy elektroenergetyczne to systemy, w których źródłami energii elektrycznej będą głównie źródła słoneczne (z fotowol- taiczną i fototermiczną konwersją energii promieniowania słonecznego), wiatrowe oraz wodne. Przy czym źródłami zastępującymi elektrownie klasyczne, tj. na paliwa kopalne, będą głównie elektrownie słoneczne, a następnie wiatrowe. W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym będą to głównie elektrownie fotowoltaiczne.

Ta zmiana rodzaju źródeł energii elektrycznej wpłynie na zmianę geograficznej struktury wytwarzania. Duża część energii elektrycznej ze źródeł słonecznych będzie wytwarzana na południu Europy i w Afryce Północnej, a ze źródeł wiatrowych w północno-zachodniej Europie. W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym część energii elektrycznej będzie wytwarzana w źródłach przydomowych, tj. na poziomie sieci nN, a część w elektrowniach o mocy pojedynczych MW – na poziomie sieci SN. Liczba źródeł energii elektrycznej tego typu o bardzo dużych mocach znamionowych, ze względu na małe nasłonecznienie i warunki wiatrowe, będzie znacznie ograniczona.

Bardzo wzrośnie znaczenie zasobników energii. Nastąpi rozwój przydomowych zasobników energii, ale niewątpliwie wzrośnie też znaczenie zasobników o charakterze systemowym, tj. elektrowni szczytowo-pompowych, jak obecnie Żarnowiec, Żydowo czy Porąbka-Żar. Mając to na uwadze, w ciągu kilkudziesięciu lat należałoby rozważyć budowę kolejnych elektrowni tego typu. Funkcje zasobników energii w pewnym stopniu będą realizować elektrownie wodne przepływowe. Na skutek rozwoju technologii wodorowych to wodór stanie się nośnikiem energii zużywanym w okresach braku nasłonecznienia lub wiatru. Będzie wytwarzany również w instalacjach przydomowych. Nastąpi zatem rozwój układów wytwarzania wodoru oraz jego konwersji do postaci energii elektrycznej.

Likwidacja elektrowni węglowych, gazowych i na paliwa ciekłe będzie związana z pozostawieniem w pracy w systemie części generatorów synchronicznych, których zadaniem stanie się udział w regulacji napięć i mocy biernej, zapewnienie odpowiednio dużego poziomu mocy zwarciowej oraz ograniczenie spadku inercji systemu.

Zapraszam do lektury niniejszego numeru Acta Energetica, poruszającego bieżące problemy elektroenergetyki.

Spis treści

Praca wyspowa odnawialnych źródeł energii
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Nowe systemy monitorowania sieci SN i nN jako podstawa do zwiększania efektywności pracy sieci dystrybucyjnej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ograniczenie oddziaływania skutków awarii w sieciach energetycznych na odbiorcę końcowego za pomocą sekcjonowania struktury sieciowej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
System do zarządzania stacją transformatorową z magazynem energii
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
System SSC do inteligentnego zarządzania stacją elektroenergetyczną jako element sieci Smart Grid
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Estymacja zapotrzebowania na moc w czasie quasi-rzeczywistym, na obszarze sieci średniego napięcia, w warunkach ograniczonej obserwowalności
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Warunki skuteczności kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach SN o znacznej asymetrii doziemnej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Ocena wartości niematerialnych: społeczno-ekonomiczne korzyści z poprawy efektywności energetycznej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)