Numer 2/39 (June 2019)

W pierwszym numerze Acta Energetica, wydanym w 2009 roku, w artykule wstępnym napisano: „Żyjemy w okresie gwałtownej transformacji systemów energetycznych, a także elektroenergetycznych. To główna przesłanka powołania do życia nowego tytułu pisma naukowego – Acta Energetica”.

W artykule tym wskazano także obszary elektroenergetyki, które podlegają szybkiemu rozwojowi. Jako główne obszary wymieniono:

  • sterowanie podsystemem elektroenergetycznym z dużym nasyceniem źródłami rozproszonymi, tzw. sieci inteligentne
  • technologie zasobnikowe i zastosowania zasobników energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych
  • samochody elektryczne
  • ogniwa paliwowe
  • obronę i odbudowę systemów elektroenergetycznych
  • usługi systemowe na poziomie systemów dystrybucyjnych
  • integrację sieci elektroenergetycznych i gazowych jako element segmentu bezpieczeństwa energetycznego
  • monitorowanie i zarządzanie obciążalnością linii elektroenergetycznych.

Napisano wówczas również: „Rozwój [systemów elektroenergetycznych] dotyczy przede wszystkim, chociaż nie tylko, źródeł energii. Na skalę systemową wprowadzane są tzw. odnawialne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe oraz biogazownie, elektrownie słoneczne, drobne źródła fotowoltaiczne i ogniwa paliwowe. Czeka nas era samochodów elektrycznych, transportu morskiego ze wsparciem wiatrowym, nowych paliwooszczędnych konstrukcji w lotnictwie. Należy się również spodziewać zmian w obszarze przesyłu energii elektrycznej. Reaktory termojądrowe, będące obecnie w budowie, powinny nam pozwolić po raz pierwszy uzyskać nadwyżkę energii wyprodukowanej nad włożoną”.

Od tego czasu minęło 10 lat. Co się zmieniło? Co zrealizowano, a czego jeszcze nie? Czy jako osoby związane z systemami elektroenergetycznymi możemy być zadowoleni?

Z formalnego punku widzenia przedstawiona powyżej wizja nie uległa istotnym zmianom. Postęp technologiczny i techniczny następuje prawie w każdym z wymienionych obszarów. Widoczny jest ciągły rozwój oraz zastosowanie nowych technologii w systemach elektroenergetycznych na mniejszą lub większą skalę. O najmniejszym postępie można mówić w obszarze integracji sieci elektroenergetycznych i gazowych. O integracji tej mówi się dopiero w kontekście tzw. systemów neutralnych emisyjnie.

Jednak z drugiej strony zmiany te mogą być odległe od naszych wyobrażeń sprzed 10 lat, tj. niesatysfakcjonujące. Okazuje się, że 10 lat to okres niezbyt długi z punktu widzenia transformacji systemów elektroenergetycznych. Właściwie nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę czas życia urządzeń stosowanych w systemach elektroenergetycznych (20–40 lat), jak i czas realizacji inwestycji w energetyce (nawet do 10 lat).

Te długie stałe czasowe nie oznaczają jednak, że nasze działania, tj. energetyków i elektroenergetyków, mogą być realizowane bez należytego pośpiechu. W systemach elektroenergetycznych czas też jest czynnikiem niezwykle istotnym.

Artykuły zawarte w niniejszym numerze Acta Energetica świadczą o ciągłym, bezzwłocznym działaniu elektryków na rzecz rozwoju systemów elektroenergetycznych. Serdecznie zapraszam do lektury.

Pobierz cały numer 39/2019 Kwartalnika Acta Energetica w formacie .pdf. 

Spis treści

Optymalizacja doboru parametrów charakterystyk P(U) i Q(U) falowników mikroinstalacji fotowoltaicznych
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wybrane aspekty zwarć w obwodzie prądu stałego układów HVDC w technologii tranzystorowej (VSC) i tyrystorowej (LCC)
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Techniczne aspekty projektowania bateryjnych magazynów energii w świetle doświadczeń z realizacji projektu GEKON
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Krzyżowanie żył powrotnych w liniach kablowych SN w celu zmniejszenia strat energii czynnej
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Instalowanie kompensatorów w sieci przesyłowej systemu elektroenergetycznego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Wielokryterialna optymalizacja kolejności faz w wybranych układach linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Instalacje OZE wraz z magazynami PCM dla prosumenta
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)
Metodyka identyfikacji najefektywniejszych inwestycji w sieci SN z uwzględnieniem analiz niezawodności pracy sieci
Streszczenie Cały artykuł (HTML) Pobierz artykuł (PDF)