Numer 2/2 (June 2009)

Regulacja rynku energii elektrycznej

Data publikacji: 2016-04-01
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia istoty regulacji, zawiera jej definicję oraz podstawowe cechy, które stanowić powinny o jej skuteczności. Zawarto w nim charakterystykę monopoli naturalnych jako tych obszarów, gdzie kontrola państwa jest konieczna i nieunikniona.

Kolejnym aspektem poruszonym w opracowaniu są kryteria, które powinny charakteryzować prawidłowo funkcjonujący, sprawny i efektywny system regulacji. Ich dochowanie skutkuje bowiem wzrostem zaufania do działań regulatora. Nie sposób także pominąć kwestii niezależności. Jest ona wciąż przedmiotem dyskusji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Instytucje i środowiska domagające się niezależności regulatora nie są do końca zgodne i przekonane, czy jest to możliwe do osiągnięcia w poszczególnych krajach. Nie ma ściśle określonej wykładni tego pojęcia w stosunku do regulatorów, ale można wyróżnić elementy, które zdecydowanie powinny cechować działania regulatora, aby nie był posądzony o brak niezależności.

Ostatnim zagadnieniem wymienionym w opracowaniu jest przedstawienie i scharakteryzowanie dwóch podstawowych systemów regulacyjnych. Analizie poddano system oparty na regulacji stopy zwrotu z kapitału, zwany regulacją kosztową, oraz system oparty na określaniu pewnego pułapu cen wg formuły RPI – X, nazywany regulacją bodźcową.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij