Numer 4/25 (December 2015)

Rozliczenia za energię bierną w taryfach operatorów w Polsce

Data publikacji: 2015-12-17
O autorach | Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

Pełna treść artykułu po polsku i angielsku jest dostępna w wersji angielskiej serwisu. Aby się z nią zapoznać przejdź do angielskiej wersji artykułu lub pobierz go w formacie PDF poniżej. Przejdź do angielskiej wersji artykułu.

 1. Borecki J. i  in, Problemy rozliczeń za pobór energii biernej, Energetyka 1992, nr 11
 2. Borecki J., Wilczyński A., Propozycja metody pomiaru energii biernej dla celów rozliczeniowych z  odbiorcami, Elektroenergetyka 1993, nr 1, PSE SA Warszawa
 3. Borecki J., Olichwer T., Wilczyński A., Odbiorcy niespokojni – ich identyfikacja i  rozliczanie za pobór energii biernej, Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Rynek energii elektrycznej: systemy rozliczeń i taryfy” Politechnika Lubelska, Kazimierz Dolny, 20–21 kwietnia 1995, [w:] materiały konferencyjne
 4. Borecki J., Wilczyński A., Badanie struk- tury taryfy za energię z uwzględnieniem mocy biernej pod kątem stymulowania zachowania użytkowników energii elek- trycznej, Projekt Badawczy Zamawiany nr PBZ-MEiN-1/2/2006 „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju”, zadanie 7, temat 7.1, punkty: 7.1.3.D, E. Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki, Wrocław 2008
 5. Bućko P., Badanie struktury taryfy za energię z uwzględnieniem mocy biernej pod kątem stymulowania zachowania użytkowników energii elektrycznej, Projekt Badawczy Zamawiany nr PBZ-MEiN-1/2/2006 „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju”, zadanie 7, temat 7.1, punkt: 7.1.3.D, Politechnika Gdańska, Gdańsk, grudzień 2007
 6. Malko J., Wilczyński A., Oszczędne, racjonalne czy efektywne użytkowanie energii elektrycznej, Energetyka 2007, nr 9
 7. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesy- łowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. PSE SA, tekst jednolity po karcie aktualizacji CK/1/2012 zatwierdzonej decyzją prezesa URE nr DPK-4320- 2(16)/2010–2013/LK z 29 stycznia 2013
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 20 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do  sieci elektroenergetycz- nych, ruchu i  eksploatacji tych sieci, Dz. U. nr 2 z 2005 roku, poz. 6
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz. U. nr 93 z 2007 roku, poz. 623
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w  obrocie energią elektryczną, Dz. U. nr 189 z 2011 roku, poz. 1126
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  27 kwietnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Dz. U. z 2012 roku, poz. 535
 12. Szostek T., O potrzebie zmiany obecnie stosowanych zasad rozliczeń odbiorców finalnych za pobieraną energię bierną, Energetyka 1999, nr 10
 13. Ustawa z 10 kwietnia 1997 roku, Prawo energetyczne, Dz. U. nr 89 z 2006 roku, poz. 625, z późniejszymi zmianami
 14. Wilczyński A., Systemy taryfowe jako narzędzie ekonomicznego sterowania zapotrzebowaniem na  moc i  energię elektryczną, Prace Naukowe Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej 1990, nr 68, Monografie nr 25, Wrocław.
Udostępnij na Linkedin Tweetnij