Numer 2/2 (June 2009)

Ścieżki energetyczne dla Gdańska

Data publikacji: 2016-04-01
Jak cytować | Historia publikacji (rozwiń wszystkie)

W niniejszym referacie przedstawiono strategię i wizję rozwoju systemu energetycznego miasta Gdańska. Wyznaczono geograficzne granice badanego obszaru. Nakreślono lokalne i globalne cele rozwoju sektora energetycznego w mieście. Ponadto wskazano kluczowe podmioty odgrywające ważną rolę w rozwoju systemu energetycznego. Następnie podsumowano ścieżki rozwoju energetyki. Podsumowanie zawiera prezentację aktualnego stanu systemu energetycznego w Gdańsku, środki, które należy podjąć, aby osiągnąć cele strategii rozwoju, problemy i ograniczenia, które można napotkać podczas procesu przemian w systemie oraz zestawienie kluczowych opcji technologicznych, które będą miały w przyszłości duże znaczenie. Ścieżki są rozważane w trzech horyzontach czasowych: krótkoterminowy (rok 2012 – rzeczywisty plan), średnioterminowy (rok 2020 – strategia) i długoterminowy (rok 2050 – wizja). Dla każdego przedziału czasowego opracowano prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. W podsumowaniu referatu zamieszczono tabele zawierające podstawowe wskaźniki rozwoju systemu energetycznego w Gdańsku, tj. zużycie energii pierwotnej, finalne zużycie energii, wskaźniki i ilości emisji CO2.

Udostępnij na Linkedin Tweetnij