Autorzy

Powrót

Bolesław Zaporowski

 Bolesław Zaporowski

Dyplom mgr. inż. elektryka uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (1960). Ukończył roczne, stacjonarne studia podyplomowe w zakresie energetyki jądrowej na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej (1961). W latach 1962–1963 odbył roczną praktykę przemysłową w Elektrowni Konin. Stopień naukowy doktora nauk technicznych (1967) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych (1993) uzyskał na swojej macierzystej uczelni. Staże naukowe odbył m.in. w: Moskiewskim Instytucie Politechnicznym, Instytucie Energetycznym im. G.M. Krzyżanowskiego w Moskwie, Wyższej Szkole Technicznej w Brnie, Uniwersytecie w Bolonii oraz Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven. W latach 1975–2006 był kierownikiem Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, a w latach 1987–1990 oraz 1996–2002 był dziekanem Wydziału Elektrycznego tej uczelni. Jego działalność naukowa jest związana przede wszystkim z technologiami wytwarzania energii elektrycznej oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W tej dziedzinie opublikował, jako autor lub współautor, blisko 200 prac naukowych, w tym ponad 60 za granicą.

Lista artykułów:

  1. Perspektywiczne technologie wytwórcze dla polskiej elektroenergetyki
  2. Efektywność energetyczna i ekonomiczna perspektywicznych technologii wytwarzania energii elektrycznej
  3. Efektywność energetyczna i ekonomiczna gazowych oraz gazowo-parowych elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym
  4. Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym