Autorzy

Powrót

Jan Majewski

 Jan Majewski

Istotnym, zapomnianym już nieco wydarzeniem w działalności Energa SA, było zmaterializowanie pomysłu, który pojawił się w pracach Rady Nadzorczej oraz Rady Programowej Centrum Badawczo-Rozwojowego Energa Sp. z.o.o. w roku 2008, a mianowicie redagowania i wydawania periodyku przeznaczonego dla ekspertów branży energetycznej, poświęconego prezentowaniu wyników badań i wdrożeń praktycznych rozwiązań w energetyce. Kwartalnik „Acta Energetica” wydawany jest przez ENERGA SA, we współpracy z Politechniką Gdańską od 2009 roku i dotychczas na jego łamach opublikowano ponad 100 wysokiej jakości artykułów, napisanych przez polskich i zagranicznych autorów.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że ojcem chrzestnym tego pomysłu i konsekwentnym jego realizatorem był prof. Jan Majewski, ówczesny Przewodniczący Rady Nadzorczej centrum. To właśnie On, wraz z Prof. K. Jakubiukiem, ówczesnym dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki ( a obecnie Prorektorem PG ), podjęli pierwsze starania i niezbędne prace, aby idea periodyku branżowego urzeczywistniła się.

Wartość „Acta Energetica” jako publikacji naukowej znalazła uznanie w oczach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które umieściło kwartalnik na opublikowanym we wrześniu 2011 roku wykazie najistotniejszych polskich czasopism naukowych. Dzięki temu naukowcy publikujący na łamach czasopisma otrzymują punkty, które mają wpływ na ocenę jednostek naukowych, które reprezentują.

Przypomnienie tej docenianej powszechnie inicjatywy powołania do życia periodyku branżowego stwarza okazję do przybliżenia Osoby kreatora, Pana Profesora Jana Majewskiego, zatrudnionego w Energa SA od końca roku 2007 w charakterze doradcy Zarządu. Bez wątpienia Pan Profesor znany jest w wielu kręgach biznesowych jako nauczyciel i wychowawca pokolenia, z którego wywodzi się wielu dzisiejszych menedżerów i polityków, o nazwiskach zdecydowanie rozpoznawalnych. Z bogatego życiorysu Profesora J. Majewskiego, poza rozpoczętą w roku 1967 pracą dydaktyczną na Uniwersytecie Gdańskim, należy przypomnieć kierownicze funkcje w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowych, pracę w szkole średniej i okres znaczącej aktywności w strukturach „Solidarności” ( był m.in. przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UG ). Był również współzałożycielem i wieloletnim współpracownikiem – znanej na rynku i cenionej – firmy konsultingowej.

Poza pracą administracyjną, gdy w różnych okresach pełnił funkcje prodziekana, dyrektora instytutu i kierownika katedry, kochał pracę z młodzieżą, ze znaną powszechnie wzajemnością. W latach osiemdziesiątych, po stanie wojennym, zajmował się, poza dydaktyką uczelnianą, w szerokim zakresie pracą z młodzieżą studencką; organizował obozy adaptacyjne, różnego typu szkolenia i warsztaty, które nie zawsze, jak żartobliwie zaznacza, były należycie doceniane przez ówczesne władze. Już w pełni legalnie działalność tę prowadził również na początku lat dziewięćdziesiątych. W latach osiemdziesiątych Pan Profesor pełnił również funkcję Sekretarza Generalnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. To właśnie Gdańskie Towarzystwo Naukowe zapewniło Mu, Honorowemu Członkowi tej organizacji, piękną oprawę jubileuszu 80-lecia urodzin.

Pan Profesor J. Majewski ( rocznik 1929) w sposób zdecydowany stosuje się do zasady, że w aktywności intelektualnej i zawodowej metryka stanowi przeszkodę najmniejszą. W Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie prowadzi aktualnie zajęcia z analizy ekonomicznej i seminaria dyplomowe. Gdy zaś chodzi o nasze wspólne, energetyczne sprawy, to właśnie niedawno opublikowano raport Jego autorstwa o wynikach zwiadu badawczego dotyczącego instalacji mikroenergetyki na obszarach wiejskich.

Pan Profesor jest gorącym orędownikiem roztropnej współpracy między uczelniami wyższymi i spółkami z Grupy Energa SA i swoją bieżącą aktywność na tym obszarze koncentruje. Życzymy Mu sukcesów i wielu lat aktywności zawodowej.