Rada naukowa

Powrót

Tadeusz Kaczorek

 Tadeusz Kaczorek

Członek rzeczywisty PAN. Studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1956 roku. Pracę w Politechnice Warszawskiej, gdzie jest zatrudniony nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, rozpoczął w roku 1954. Za rozprawy przygotowane w zakresie zastosowań nowych metod matematycznych w elektrotechnice uzyskał w 1962 roku stopień naukowy doktora, a w 1964 roku doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1971, a profesora zwyczajnego w 1974. W okresie pracy w Politechnice Warszawskiej wywarł znaczący wpływ na rozwój tej uczelni, pełniąc wiele ważnych stanowisk kierowniczych – był między innymi: kierownikiem Katedry Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1965-1970), dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1969-1970), prorektorem Politechniki Warszawskiej (1970-1973), dyrektorem Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej (1970-1981).

Od wielu lat odgrywa ważna rolę w rozwoju, organizacji i integracji polskiego środowiska naukowego – nie tylko w dziedzinie automatyki i elektrotechniki. Jest między innymi członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, członkiem zwyczajnym Polskiej Akademii Nauk, a także Akademii Inżynierskiej w Polsce, członkiem Zespołu Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki i Automatyki w Komitecie Badań Naukowych oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, działa też w Komisji Etyki PAN. W latach 1988-1991 był dyrektorem stacji naukowej PAN w Rzymie.