Rada naukowa

Powrót

Zbigniew Lubośny

 Zbigniew Lubośny

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w roku 1985. W roku 1991 obronił pracę doktorską, a osiem lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego na tej samej uczelni. Od roku 2004 posiada tytuł profesora nauk technicznych.

Obecnie zatrudniony na Politechnice Gdańskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Obszar jego zainteresowań badawczych to: modelowanie matematyczne, stabilność systemu elektroenergetycznego, sterowanie systemem elektroenergetycznym, zastosowanie sztucznej inteligencji do sterowania systemem elektroenergetycznym, modelowanie i sterowanie elektrowniami wiatrowymi.

Lista artykułów:

 1. Analityczne określanie parametrów stabilizatora systemowego dla generatora synchronicznego ze statycznym układem wzbudzenia
 2. Maksymalizacja vs optymalizacja wykorzystania elektroenergetycznych sieci rozdzielczych o strukturze promieniowej
 3. Wykorzystanie przebiegów rejestracji szybkozmiennych do weryfikacji modeli dynamicznych KSE
 4. Możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej
 5. Paradygmat do tworzenia planów rozwoju sieci dystrybucyjnej WN, SN, nN
 6. Optymalizacja poziomów napięć i rozpływów mocy biernej w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem logiki rozmytej
 7. Ocena możliwości wykorzystania metody punktu wewnętrznego do optymalizacji rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym
 8. Rozruch urządzeń potrzeb własnych bloku elektrowni cieplnej przy zasilaniu z elektrowni wodnej
 9. Estymacja wybranych parametrów generatora synchronicznego z wykorzystaniem metody gradientowej
 10. Układy niecałkowitego rzędu a regulator napięcia generatora synchronicznego
 11. Problematyka kompensacji mocy biernej linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia
 12. Obliczenia rozpływu prądów zwarciowych w przewodach odgromowych linii WN
 13. Problematyka doboru zabezpieczeń dławików kompensacyjnych pracujących w sieciach najwyższych napięć
 14. Analiza napięć indukowanych i strat mocy w kablach elektroener-getycznych wysokiego napięcia dla wybranych sposobów uziemienia żył powrotnych
 15. Zabezpieczanie dławika uziemiającego przyłączonego do punktu gwiaz-dowego dławika kompensacyjnego wysokiego napięcia
 16. Wykorzystanie liczników AMI w procesie optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia
 17. Strategie zarządzania poziomem inercji w synchronicznie połączonych systemach elektroenergetycznych