Rada naukowa

Powrót

Jan Kiciński

 Jan Kiciński

Jest Dyrektorem Instytutu Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego w Gdańsku. Studia wyższe ukończył na wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1972), uzyskując stopień mgr. inż. mechanika. Doktorat obronił w IMP PAN (1979), a habilitację na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1986). Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1995 roku.

W 2004 roku został powołany na stanowisko dyrektora ogólnopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii „RIMAMI", skupiającego kilka uniwersytetów i wybrane zakłady energetyczne (w tym niektóre duże elektrownie). W 2006 roku został powołany na koordynatora ogólnopolskiej Sieci Naukowej EKO-ENERGIA, skupiającej osiem instytutów resortowych i PAN, mających największe doświadczenie i dorobek w zakresie energetyki odnawialnej. W 2007 roku powierzono mu stanowisko Przewodniczącego Rady Programowej Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego, skupiającego ponad 50 podmiotów gospodarczych, samorządowych i naukowych. Jest to największy klaster tej branży w Polsce.

Jest członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemowej (IIASA) w Laxenburgu przy Prezydium PAN,  był także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ds. przygotowania projektu Programu Operacyjnego „Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne" na lata 2007-2013 oraz ekspertem w panelu tematycznym „Źródła i wykorzystywanie zasobów energetycznych" w ramach Narodowego Programu Foresight POLSKA 2020. W 2003 roku powołany został w skład Komitetu Budowy Maszyn PAN i wybrany na stanowisko Przewodniczącego Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN. Na obecną kadencję został powtórnie wybrany na członka Komitetu Budowy Maszyn. Wybrany został także na członka Komitetu Energetyki przy Prezydium PAN. Jest obecnie członkiem Rady Programowej kilku czasopism o zasięgu międzynarodowym (m.in. Tribology, Polish Maritime Research) oraz ogólnopolskim (m.in. Diagnostyka, Napędy i Sterowanie).

Zainteresowania badawcze – od wielu lat zajmuje się modelowaniem oddziaływań dynamicznych zachodzących w złożonych układach typu wirnik-łożyska-fundament oraz modelowaniem własności łożysk ślizgowych. Opracował trójwymiarowy, tzw. elastodiatermiczny model wymiany ciepła w węzłach łożyskowych i zespół autorskich programów komputerowych do analizy własności dynamicznych maszyn wirnikowych, w szczególności turbozespołów energetycznych dużej mocy (system komputerowy MESWIR). Programy te zostały wdrożone do praktyki przemysłowej i są stosowane na przykład: w koncernie ALSTOM Power Ltd w Elblągu, w krajowej energetyce oraz w wielu ośrodkach naukowych – jako narzędzia badawcze i dydaktyczne. Były też podstawą opracowania różnego rodzaju ekspertyz po-awaryjnych. Prof. J. Kiciński zajmuje się też energetyką odnawialną i kogeneracją rozproszoną, w tym zwłaszcza mikroturbinami i małymi siłowniami na OZE.

Dorobek naukowy – jest autorem ponad 120 prac naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz 13 monografii (trzech autorskich i 10 współautorskich). Światowy rozgłos przyniosła mu autorska monografia "Rotor dynamics". Stała się ona podręcznikiem akademickim w Indiach (na podstawie specjalnej licencji).

Nagrody – jest laureatem Nagrody Badawczej Prezesa PAN, prestiżowej nagrody badawczej Siemensa, dwukrotnie nagrody Sekretarza Naukowego PAN, nagrody indywidualnej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej (zespołowej II stopnia).

Lista artykułów:

  1. Kogeneracja w dużej i małej skali