Rada naukowa

Powrót

Jan Machowski

 Jan Machowski

Urodził się w 1950r. Szkołę średnią Technikum Mechaniczno – Elektryczne ukończył w 1969r. w Przemyślu. W latach 1969-1974 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Pracę dyplomową, z zakresu zabezpieczeń sieci wysokich napięć, wykonał w Zakładzie EAZ pod opieką prof. J.Żydanowicza. W roku 1973 (jako student 5 roku studiów) podjął pracę (w pełnym wymiarze godzin) w Wydziale Zabezpieczeń Państwowej Dyspozycji Mocy w Warszawie, gdzie pracował do 1975. W latach 1975-1978 odbył studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej pod kierunkiem prof. S.Bernasa. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1979. Po studiach doktoranckich rozpoczął pracę w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W roku 1982 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W trakcie pracy na Politechnice Warszawskiej utrzymywał ścisły kontakt z poprzednim zakładem pracy (Państwową Dyspozycją Mocy) dla której wykonał kilkanaście prac badawczych.

W latach 1989-1992 pracował na uniwersytecie technicznym w Kaiserslautern w Niemczech w zespole prof. D.Nelles’a. W tym czasie wykonał kilka prac badawczych dla AEG (Frankfurt) oraz DFG (Bon). Jedna z tych prac, dotycząca zabezpieczeń cyfrowych, została uwieńczona patentem międzynarodowym. Po powrocie do kraju w 1994 uzyskał tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora w Politechnice Warszawskiej.

W latach 1992-2008 był kierownikiem Zakładu Automatyki Elektroenergetycznej, a w latach 1987-1990 oraz 1996-2005. zastępcą Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki ds. naukowych oraz w latach 2005-2012 dyrektorem Instytutu Elektroenergetyki.

Prof. Jan Machowski jest członkiem Komitetu CIGRE od 1995r., a w latach 1995-1999 był członkiem Zarządu tego Komitetu. Od 2005r. jest członkiem IEEE. Ponadto od od 2004r. członkiem z wyboru Komitetu Elektrotechniki PAN, a członkiem Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN od 1990r.. Jest także członkiem Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP od 1996r. W latach był 2003-2008 był Przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma „Automatyka Elektroenergetyczna”, a od 2002r. członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Przegląd Elektrotechniczny”. W latach 1999-2003 oraz 2003-2007 prof. Jan Machowski był przez dwie kadencje przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Tele - i Radiotechnicznego. W latach 2000- 2007 prof. Jan Machowski był członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych w Komitecie Badań Naukowych i Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w latach 2006-2007 członkiem Zespołu do Spraw Energii w tym ministerstwie.

Prof. J.Machowski jest współautorem 6 podręczników (w tym dwóch w języku angielskim wydanych przez wydawnictwo międzynarodowe John Wiley & Sons w 1997r. i 2008r.), współautorem 3 skryptów uczelnianych, autorem i współautorem 77 artykułów, 67 referatów na konferencjach oraz autorem i współautorem 62 prac badawczych i ekspertyz wykonanych na rzecz energetyki zawodowej w tym 5 projektów zagranicznych (Niemcy, Anglia, USA).

Prof. J.Machowski uzyskał 6 Nagród Ministra Edukacji, 2 Nagrody Ministra Energetyki oraz Złotą Odznakę „Zasłużony dla Energetyki” a także prestiżową Nagrodę Badawczą Siemensa (1999) za osiągnięcia w dziedzinie stabilności systemów elektroenergetycznych.

Prof. Machowski był promotorem 9 doktorów w tym 3 z wyróżnieniem. Opracował 10 recenzji prac doktorskich, 14 recenzji prac habilitacyjnych, 10 opinii do wniosków o tytuły i stopnie profesorskie, 10 recenzji podręczników i skryptów oraz kilkadziesiąt recenzji artykułów w czasopismach i referatów na konferencje. Był członkiem 18 komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Według danych z Science Citation Index (Web of Science) prace prof. Machowskiego są ponad 346- krotnie cytowane w literaturze światowej.

Zakres prowadzonych prac badawczych to „Systemy Elektroenergetyczne” oraz „Automatyka Elektroenergetyczna”.

Lista artykułów:

  1. Sterowanie tyrystorowych przesuwników kąta fazowego zainstalowanych w liniach powiązań międzysystemowych za pomocą sygnałów WAMS
  2. Selektywność działania zabezpieczeń w trakcie kołysań mocy w systemie elektroenergetycznym