Autorzy

Powrót

Jerzy Buriak

Lista artykułów:

  1. Ścieżki energetyczne dla Gdańska
  2. Analiza techniczno-ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznej średniej mocy. Studium przypadku
  3. Metoda analizy wielokryterialnej wyboru wariantu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia
  4. Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych