Recenzenci

Powrót

Stanisław Czapp

 Stanisław Czapp

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1996). Jest pracownikiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki swojej macierzystej uczelni. Jego działalność naukowa jest związana z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, oświetleniem elektrycznym, a w szczególnie ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i referatów oraz opracowań niepublikowanych o charakterze projektów, ekspertyz i opinii. Jest rzeczoznawcą SEP w dziale 08 Instalacje i urządzenia elektryczne

Lista artykułów:

  1. Odkształcenie prądu pobieranego przez urządzenia oświetleniowe i jego wpływ na instalację zasilającą
  2. Narażenia cieplne i elektrodynamiczne wyłączników różnicowoprądowych przy ich dobezpieczaniu wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi
  3. Ocena przydatności klasycznych metod pomiaru impedancji pętli zwar-ciowej do obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi
  4. Analiza napięć indukowanych i strat mocy w kablach elektroener-getycznych wysokiego napięcia dla wybranych sposobów uziemienia żył powrotnych
  5. Zabezpieczanie dławika uziemiającego przyłączonego do punktu gwiaz-dowego dławika kompensacyjnego wysokiego napięcia