Autorzy

Powrót

Marcin Jaskólski

Lista artykułów:

 1. Ścieżki energetyczne dla Gdańska
 2. Reaktory jądrowe małej i średniej mocy
 3. Zastosowanie modelu MAKRAL do optymalizacji struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w długoterminowym horyzoncie czasowym. Część I – koncepcja modelu
 4. Wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne
 5. Zastosowanie modelu MARKAL do optymalizacji struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w długoterminowym horyzoncie czasowym. Część II. Założenia modelu i prognozy
 6. Optymalizacja udziału elektrowni jądrowych w krajowej strukturze wytwarzania energii elektrycznej w perspektywie do 2060 roku
 7. Metoda analizy wielokryterialnej wyboru wariantu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia
 8. Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych
 9. Kogeneracja jądrowa: analiza technicznych możliwości i szacowanie kosztów
 10. Modelowanie polskiego podsystemu wytwarzania energii elektrycznej w programie MARKAL ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
 11. Ranking lokalizacji źródeł wytwórczych wykonany hybrydową metodą wielokryterialną