Autorzy

Powrót

Marcin Jaskólski

 Marcin Jaskólski

Po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2002 rozpoczął realizację pracy doktorskiej z zakresu modelowania rozwoju regionalnych systemów energetycznych w programie MARKAL i wykorzystania biomasy do wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem. W trakcie realizacji rozprawy odbył szkolenia na Uniwersytecie w Lund (Szwecja) (lata 2002-2003) oraz staże naukowe w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej (IIASA) w Laxenburgu (Austria) w roku 2003 i Instytucie Gospodarki Energetycznej oraz Racjonalnego Użytkowania Energii (IER) na Uniwersytecie w Stuttgarcie w roku 2004. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na macierzystym wydziale w roku 2006. Obecnie zatrudniony jest jako adiunkt w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej. Jego naukowe zainteresowania, oprócz zintegrowanego modelowania rozwoju systemów energetycznych, obejmują wykorzystanie odnawialnych zasobów energii i energetykę jądrową. W roku 2010 autor uczestniczył w trzymiesięcznych szkoleniach z zakresu energii jądrowej w Komisji ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) w Saclay (Francja). W roku 2011 odbył staż z zakresu analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych w ośrodku badawczym EDF SEPTEN w Lyonie.

Lista artykułów:

  1. Ścieżki energetyczne dla Gdańska
  2. Reaktory jądrowe małej i średniej mocy
  3. Zastosowanie modelu MAKRAL do optymalizacji struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w długoterminowym horyzoncie czasowym. Część I – koncepcja modelu
  4. Wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne
  5. Zastosowanie modelu MARKAL do optymalizacji struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w długoterminowym horyzoncie czasowym. Część II. Założenia modelu i prognozy
  6. Optymalizacja udziału elektrowni jądrowych w krajowej strukturze wytwarzania energii elektrycznej w perspektywie do 2060 roku
  7. Metoda analizy wielokryterialnej wyboru wariantu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia
  8. Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych
  9. Kogeneracja jądrowa: analiza technicznych możliwości i szacowanie kosztów
  10. Modelowanie polskiego podsystemu wytwarzania energii elektrycznej w programie MARKAL ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji