Autorzy

Powrót

Daniel Kowalak

Lista artykułów:

  1. Dynamika łuku zwarciowego przemieszczającego się wzdłuż szyn rozdzielnic wysokiego napięcia
  2. Narażenia cieplne i elektrodynamiczne wyłączników różnicowoprądowych przy ich dobezpieczaniu wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi
  3. Wytrzymałość mechaniczna okrętowych rozdzielnic średniego napięcia podczas zwarć łukowych