Recenzenci

Powrót

Waldemar Skomudek

 Waldemar Skomudek

absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Posiada ponad 25-letni staż pracy w energetyce. W roku 1998 uzyskał tytuł doktora, a w roku 2009 doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych. Ponadto ukończył studia doktoranckie i studia podyplomowe „Rachunkowość i finanse” (Politechnika Opolska) oraz „Nowoczesne zarządzanie finansami” (WIFI Institut Osterreich w Wiedniu).

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się – w sferze technicznej – problematyką oceny stopnia zagrożenia i skuteczności ochrony przed oddziaływaniem zjawisk o charakterze falowym (elektromagnetycznym), które towarzyszą wyładowaniom atmosferycznym i stanom zakłóceniowym w sieciach elektroenergetycznych, a w sferze zarządczej – funkcjonowaniem w kraju rynku energii elektrycznej, problematyką stabilności pracy KSE i zarządzania podmiotami podsektora elektroenergetyki w warunkach konkurencji. Opublikował 85 artykułów naukowych i referatów, jest współautorem dwóch książek i autorem dwóch monografii.

Lista artykułów:

  1. Rozwój elektroenergetycznych kompaktowych linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć