Autorzy

Powrót

Waldemar Szpyra

 Waldemar Szpyra

Dyplom inżyniera elektryka na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie obronił w roku 1975. Stopień doktora zdobył w roku 1998 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie. Obecnie adiunkt Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki swojej macierzystej uczelni.

Zajmuje się modelowaniem, estymacją stanu pracy i optymalizacją sieci rozdzielczych, zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w elektroenergetyce oraz gospodarką elektroenergetyczną.

Lista artykułów:

  1. Straty energii jako nieodzowne potrzeby własne sieci
  2. Możliwości redukcji strat w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia poprzez optymalną lokalizację rozcięć
  3. Optymalna regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia
  4. Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
  5. Model systemu Smart Grid zarządzania dystrybucją energii elektrycznej
  6. Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych
  7. Optymalizacja kompensacji mocy biernej, wybrane wyniki dla sieci rozdzielczych średniego napięcia
  8. Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznych
  9. Efektywność dystrybucji energii elektrycznej
  10. Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach el-ektroenergetycznych