Autorzy

Powrót

Rafał Tarko

 Rafał Tarko

Studia magisterskie, na kierunku elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka, ukończył na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (2001). Stopień naukowy doktora uzyskał na tym samym wydziale (2007). Od 2001 roku pracuje w Katedrze Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH.

Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą analizy narażeń eksploatacyjnych i elektromagnetycznych stanów przejściowych w układach elektroenergetycznych.

Lista artykułów:

  1. Problemy eksploatacji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych średniego napięcia w aspekcie niezawodności elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
  2. Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć
  3. Model systemu Smart Grid zarządzania dystrybucją energii elektrycznej
  4. Analiza możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych
  5. Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznych
  6. Efektywność dystrybucji energii elektrycznej
  7. Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach el-ektroenergetycznych