Recenzenci

Powrót

Paweł Sowa

 Paweł Sowa

Jest Dyrektorem Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym w wydawnictwach o zasięgu światowym. Jest promotorem ponad 70 prac magisterskich, 2 zakończonych oraz  3 otwartych przewodów doktorskich w dyscyplinie naukowej elektrotechnika. Jest opiekunem naukowym 4 zaocznych studentów studiów doktoranckich. Był recenzentem 9 prac doktorskich w dziedzinie naukowej elektrotechnika. Jest stałym recenzentem artykułów w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz na konferencjach IEEE, IASTED i innych. Prowadzi obszerną działalność badawczą w kraju i za granicą. Prowadził wykłady dla pracowników i studentów na uniwersytetach całego świata, m.in. Universidad Politecnica de Madrid, University of British Columbia w Vancouver, Universidad del Valle w Cali, University of Edinburgh i The Hong Kong Polytechnic University.

Jego działalność naukowo-badawcza skupiona jest wokół czterech głównych nurtów:

  • Symulacja elektromagnetycznych zjawisk przejściowych – publikacje w czasopismach zagranicznych i krajowych, granty międzynarodowe (współpraca z Japonią) i KBN,
  • Niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego – publikacje na konferencjach międzynarodowych, współpraca z EPRI (USA), granty KBN,
  • Wykorzystanie sieci neuronowych w ekwiwalentowaniu złożonych układów elektroenergetycznych – publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej, granty KBN, grant międzynarodowy (współpraca z Wielką Brytanią oraz Niemcami),
  • Identyfikacja oddziaływania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych występujących w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych podczas stanów ustalonych oraz zjawisk przejściowych – publikacje w czasopismach oraz na konferencjach międzynarodowych, współpraca ze Śląską Akademią Medyczną, grant KBN.

Jest członkiem licznych organizacji naukowych i branżowych, m.in. Komisji Energetyki Oddziału PAN w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, IEEE (od 1998 r.) i IASTED Technical Committee (od 2000 r.).

 

Lista artykułów:

  1. Metoda analizy niezawodności układów rozdzielczych średnich napięć
  2. Rola generacji rozproszonej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na przykładzie gminy Gierałtowice
  3. Sposoby poprawy niezawodności zasilania wybranych ważnych odbiorców komunalnych na terenie gmin