Wydarzenie

Powrót
01.12.2020 - 04.12.2020

Energy, Fuels, Environment

W dniach 1-4 grudnia 2020 r. w formie online odbędzie się międzynarodowa konferencja Energy, Fuels, Environment.

Podstawowym celem konferencji jest wyeksponowanie interdyscyplinarności nauki i techniki w zakresie paliw i energii, nawiązanie i zacieśnienie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przemysłowych w obszarze problematyki konferencji. Sesje tematyczne będą poruszać szeroko rozumiane zagadnienia z zakresów:

  • energetyka – nowe technologie energetyczne, efektywność i innowacyjność w energetyce, inteligentne systemy zarządzania energią,
  • paliwa – perspektywiczne technologie paliwowe, czynniki kształtujące rozwój gospodarki paliwami,
  • środowisko – oddziaływanie i ograniczanie oddziaływania energetyki na środowisko, technologie redukcji emisji zanieczyszczeń, problem wysokiej i niskiej emisji,
  • polityka energetyczna i ekologiczna – uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarki paliwami i energią, związki energetyki z rozwojem gospodarki kraju, rola państwa w kształtowaniu rozwoju rynków paliw i energii,
  • ekonomia – problemy ekonomiczne gospodarki paliwami i energią, uwarunkowania i możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, ekonomiczne uwarunkowania obniżenia emisji zanieczyszczeń, funkcjonowanie firm paliwowych i energetycznych na rynku,
  • zdrowie – bezpośredni i pośredni wpływ energetyki na zdrowie, zagrożenia, klimat wewnętrzny oraz bezpieczeństwo i komfort w pomieszczeniach, skutki zdrowotne niskiej emisji,
  • społeczeństwo – problemy akceptacji technologii energetycznych, edukacja energetyczna, ubóstwo i wykluczenie energetyczne, wpływ rozwoju gospodarki paliwami i energią na społeczeństwo.

Więcej na: https://www.agh.edu.pl/wydarzenia/info/article/energy-fuels-environment/