Wydarzenie

Powrót
24.04.2018 - 26.04.2018

Konferencja „Rynek Energii Elektrycznej - Aktualne Wyzwania"

Dwudziesta czwarta Konferencja „Rynek Energii Elektrycznej” (REE 2018) odbędzie się pod hasłem „Aktualne wyzwania”. Tytuł ten został wybrany przez organizatorów spośród wielu propozycji, w których Członkowie Rady Programowej zaakcentowali treści związane z nową architekturą rynku energii, jako pochodną powstawania rynku mocy, zmianami w polskim i ogólno-europejskim, zintegrowanym rynku energii, powstaniem nowego, niezależnego od energetyki konwencjonalnej systemu klastrów energii i ich integracji z SEE. Kolejne grupy zagadnień to problemy transformacji elektroenergetyki, bezpieczeństwa dostaw energii wywołanych wpływem ograniczeń pakietu zimowego na wystarczalność KSE, problematyką innowacyjności w sektorze elektroenergetyki, pozycji odbiorcy na rynku energii, warunków pracy i rozwoju (w tym systemów wsparcia) odnawialnych źródeł energii i skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rozwojem energetyki rozproszonej oraz jej kosztami i oddziaływaniem na rozwój innych sektorów.

Rada Programowa postanowiła, aby – wzorem lat ubiegłych – większość czasu przeznaczyć na dyskusję w grupach tematycznych.

Dobrym wstępem do dyskusji będzie referat prezentujący obecną sytuację ekonomiczno-finansową sektora elektroenergetycznego. O przygotowanie tego referatu zwrócimy się do Agencji Rynku Energii SA.

W dniach 24 i 25 kwietnia odbędą się sesje plenarne oraz zintegrowane z nimi dyskusje panelowe dotyczące podstawowych tematów wskazanych przez Radę Programową. Do opracowania referatów zaprosimy przedstawicieli: Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, Towarowej Giełdy Energii SA, Agencji Rynku Energii SA oraz wybitnych ekspertów w dziedzinie rynku energii, rekomendowanych przez Towarzystwa Sektora Energetycznego.

Pierwszy blok tematyczny to zagadnienia, które mogą zostać określone umownym tytułem Architektura rynku energii w Polsce. W sesji tej powinniśmy zastanowić się, uwzględniając ograniczenia wewnętrzne i unijne, jak powinny kształtować się zasady koegzystencji klasycznego, scentralizowanego modelu rynku – wytwórca, sieć, odbiorca – z energetyką rozproszoną opartą na strukturze klastrowej, spółdzielni, elektrowni wirtualnych; jak powinna zmieniać się polityka energetyczna kraju uwzględniając transformację energetyki. To tylko kilka tez do referatów wprowadzających i dla uczestników dyskusji. Do przygotowania referatów i udział w panelach dyskusyjnych poprosimy przedstawicieli świata nauki, Ministerstwa Energii oraz ekspertów desygnowanych przez Towarzystwa Sektora Energetycznego.

Drugą sesję i panel dyskusyjny poświęcimy problemom wystarczalności krajowego systemu elektroenergetycznego. W tym panelu postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: czy i jak zmiany poziomów emisji zapisanych w pakiecie zimowym wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako wystarczalność wytwarzania. Czy aukcyjny mechanizm rynku mocy wygeneruje spodziewane sygnały inwestycyjne? Drugą stroną zagadnienia jest bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców – wystarczalność układów sieciowych. Ważne jest także pytanie: jak powinien być zbudowany mix energetyczny. Do przedstawienia referatów wprowadzających, podejmujących zasygnalizowane problemy i udziału w dyskusji zaprosimy specjalistów z Ministerstwa Energii, PSE SA, wytwórców energii oraz środowisk naukowych.

Trzecim, ważnym tematem będą: systemy wsparcia w elektroenergetyce. Chcielibyśmy, by poruszone zostały kwestie związane z systemami wsparcia energetyki odnawialnej i kogeneracji. Czy mechanizmy aukcyjne wygenerują spodziewane efekty? Jaki będzie wpływ systemów wsparcia na ceny energii dla odbiorców finalnych? O przygotowanie referatów wprowadzających, dających odpowiedzi na te i wiele innych pytań poprosimy przedstawicieli Ministerstwa Energii, PSE SA, oraz ekspertów pracujących dla środowiska energetycznego.

Do udziału w poszczególnych panelach wstępny akces zgłosili członkowie Rady Programowej, a zaproszeni zostaną także przedstawiciele właściwych ministerstw, urzędów centralnych oraz osoby desygnowane przez Towarzystwa sektora energetycznego.

Mamy nadzieję, że zaproponowane tematy staną się kanwą do otwartej dyskusji a ponadto zainspirują Uczestników Konferencji do zgłoszenia własnych propozycji referatów. Referaty te, po wstępnej akceptacji i uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą prezentowane w trakcie obrad Konferencji.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie http://www.ree.lublin.pl