Konferencje

Powrót
24.10.2016

Konferencja „Problematyczne aspekty oceny środowiskowej w procesie pozyskiwania decyzji środowiskowych” pod patronatem Acta Energetica

Konferencja „Problematyczne aspekty oceny środowiskowej w procesie pozyskiwania decyzji środowiskowych” pod patronatem Acta Energetica

Kwartalnik Acta Energetica objął patronat medialny nad konferencją „Problematyczne aspekty oceny środowiskowej w procesie pozyskiwania decyzji środowiskowych”, która odbędzie się 21 i 22 listopada w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

Głównymi zagadnieniami, które dyskutowane będą podczas konferencji, są:

  • Nowe regulacje dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Zmodyfikowane zasady opisywania i oceny w raportach oddziaływań skumulowanych oraz wariantowania
  • Praktyczne aspekty sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i KIP
  • Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000
  • Obowiązek udostępniania informacji o środowisku objętych tajemnicą handlową przedsiębiorstwa
  • Najczęściej popełniane błędy w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  • Ścieżka administracyjna obowiązująca przy okazji uzyskiwania decyzji
  • Problemy praktyczne w okresie przejściowym

Raport oddziaływania na środowisko (raport środowiskowy) stanowi wymagany przepisami etap w postępowaniu administracyjnym w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W związku z nowelizacją Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która zacznie być stosowana z dniem 1 stycznia 2017 r. zostały wprowadzone nowe wymogi w kwestii tworzenia raportów środowiskowych oraz pozyskiwania decyzji środowiskowych. Nowelizacja Ustawy istotnie odmienia kształt oceny i uzgadniania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, tym samym wzbudzając wiele wątpliwości i niejasności w praktycznym zastosowaniu nowych wymogów. Udział w konferencji jest okazją na zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu sporządzania raportów środowiskowych oraz uzyskiwania decyzji środowiskowych. Warsztaty, które będą praktycznym ujęciem tematu, pozwolą na lepsze przygotowanie na nadchodzącą rewolucję w ocenach oddziaływania na środowisko, zwłaszcza w przypadku inwestycji planowanych w ciągu najbliższych lat. Eksperci dopowiedzą też na pytanie, jak zmiany wpłyną na realizowane już inwestycje oraz modernizacje.

Do udziału w warsztacie, oprócz przedstawicieli sektora energetycznego i przemysłowego, organizatorzy zapraszają też inwestorów i deweloperów, modernizujących lub rozbudowujących swoje przedsięwzięcia.

Szczegółowy program konferencji oraz warunki udziału można znaleźć na stronie:

http://mmcpolska.pl/event/problematyczne-aspekty-oceny-srodowiskowej-w-procesie-pozyskiwania-decyzji-srodowiskowych/