Konkursy

Powrót
29.01.2015

Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Energa SA. Ogłaszamy nazwiska autorów najlepszych prac doktorskich

30 styczeń 2015r.

Znamy już laureatów konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu Energa SA! Po długich i emocjonujących dyskusjach za najlepszą pracę doktorską poświęconą technicznym i ekonomicznym problemom przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną jury uznało rozprawę dr Łukasza Rosłańca. Przyznano również ex aequo nagrodę za miejsce trzecie.

Oceniona jako najlepsza praca została opracowana w języku angielskim pod tytułem „Grid-tie inverter cooperating with renewable energy sources used for voltage quality improvment” („Falownik sprzęgający odnawialne źródło energii z systemem elektroenergetycznym, umożliwiającym poprawę jakości napięcia”) i obroniona na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jej autor – za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie – otrzyma nagrodę w wysokości 15 tys. zł. Jury konkursu podkreślało, że praca dr. Łukasza Rosłańca doskonale wpisuje się we współczesne badania prowadzone w energetyce i elektroenergetyce, a dodatkowo obok kompleksowych badań teoretycznych i laboratoryjnych, autor wykonał prototyp urządzenia i przeprowadził badania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Uzyskane przez dr. Rosłańca wyniki mają też, zdaniem członków jury, istotne znaczenie poznawcze i aplikacyjne.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 10 tys. zł jury przyznało dr. Krzysztofowi Dobrzyńskiemu za pracę pt. „Metodyka szacowania maksymalnej generacji rozproszonej ulokowanej w elektrowniach wiatrowych”, wykonaną i obronioną na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Oceniający podkreślili, że jest to pierwsza w kraju tak obszerna analiza wpływu źródeł rozproszonych na system elektroenergetyczny. Może być ona pomocna operatorom tych sieci w określaniu zdolności przyłączeniowych systemu.

Najdłuższa i najgorętsza dyskusja, spowodowana wyrównanym, wysokim poziomem prac, towarzyszyła wyłonieniu laureatów miejsca trzeciego. Ostatecznie jury zdecydowało o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród w wysokości 5 tys. zł każda. Otrzymają je: dr Beata Bochentyn za pracę pt. „Właściwości strukturalne i transportowe kompozytorów tytanianu strontu z tlenkami przewodzącymi jonowo”, obronioną na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz dr Wojciech Adamczyk za pracę pt. „Modeling of tech oxy-fuel combustion process within the circulating fluidized bed” („Modelowanie procesu spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej”), obronioną na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

– Poziom zgłoszonych do konkursu prac był bardzo wysoki. Większość z nich wyróżniono już nagrodami na uczelniach, na których zostały opracowane i obronione. Jury stanęło więc przed trudnym wyborem. Jednym z ważniejszych kryteriów, które wpłynęło na ostateczny werdykt, była możliwość wykorzystania wyników prac w rzeczywistości biznesowej, w możliwej do określenia przyszłości. To aspekt szczególnie ważny dla nas, jako organizatorów konkursu – mówi Rafał Hyrzyński, Dyrektor w  Departamencie Rozwoju i Regulacji Energa SA.

W organizowanym przez Grupę Energa konkursie uczestniczyli doktoranci polskich uczelni wyższych, którzy obronili prace w latach akademickich 2012/2013 oraz 2013/2014. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym doktoranci nadsyłali w formie papierowej i elektronicznej swoje prace, wraz z oświadczeniami promotora, dziekana wydziału oraz opinią recenzentów i wyciągiem z obrony. W drugim etapie jury, pod przewodnictwem prof. Jana Majewskiego oraz członków:  prof. Kazimierza Jakubiuka, prof. Tomasza Tarasiuka a także, gościa specjalnego prof. Stanisława Witczaka, zdecydowało o kolejności nagrodzonych rozpraw.

Wyniki najciekawszych rozpraw, zostaną zaprezentowane w postaci artykułów i opublikowane na łamach kwartalnika naukowego „Acta Energetica”.