EN

Kontakt

Adres Redakcji

Acta Energetica
ul. Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk

tel.: +48 58 778 83 74
e-mail: redakcja@actaenergetica.org

Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Energa Spółka Akcyjna, dane kontaktowe: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: obsługa korespondencji, rozpatrywanie wniosków, archiwizacja dokumentacji ADO, dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń wynikających z przepisów prawa.
4. Przekazanie danych jest dobrowolne.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO, podmioty świadczące usługi informatyczne dla ADO.
6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.

- W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wersji pierwotnej

Dostępne na stronie internetowej www.actaenergetica.org wydanie elektroniczne kwartalnika Acta Energetica, jest jego pierwotną wersją. Czasopismo drukowane jest również w tradycyjnej papierowej formie.

Dostępne jest także w Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech http://baztech.icm.edu.pl, Bazie czasopism naukowych – IC Journals Master List http://jml2012.indexcopernicus.com oraz Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org.

ISSN 2300-3022