Nota prawna

Nota prawna

Wydawcą oraz wyłącznym dysponentem portalu actaenergetica.org – dalej: Portal, jest spółka ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000271591, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości) – dalej: Spółka i przysługują jej autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści tam opublikowanych. Jakiekolwiek kopiowanie, (w całości lub części), powielane ani zmieniane takich treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki - z uwzględnieniem Zasad Korzystania.

Spółka dokłada wszelkich starań aby treści udostępnione w ramach Portalu były na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Może się jednak okazać, że niektóre treści w ocenie ich odbiorcy mogą być nieaktualne lub niezupełne za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jednakże po uzyskaniu informacji w tym zakresie Spółka dokłada wszelkich starań aby takie informacje uzupełnić lub uaktualnić.

Struktura Portalu jak i jego projekt graficzny oraz wszystkie materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.)podlegają ochronie w tej ustawie przewidzianej.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność programów użytych w celu korzystania z Portalu w odniesieniu do których Spółce nie przysługują jakiekolwiek prawa a do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na stronie Portalu.