Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawie przetwarzania danych osobowych

Energa Spółka Akcyjna, dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z usług oferowanych w serwisach. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), uprzejmie informujemy:

1) Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA Spółka Akcyjna, z siedzibą przy al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

2) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).

3) W jakich celach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

- przesyłania zamówionego egzemplarza Acta Energetica,

- informowania Użytkowników o aktualnościach i wydarzeniach,

- organizowania konkursów, jeżeli będziesz zainteresowany udziałem w nich,

- publikowania udzielonego wywiadu bądź artykułu,

- udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, wnioski i skargi.

- Korzystanie z serwisu actaenergetica.org nie wymaga ujawniania tożsamości Użytkowników.

4) Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzanie Twoich danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być zawarta z nami umowa (art. 6 ust. 1 lit b), udzielona przez Ciebie, dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Administrator może także realizować tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust.1 lit f).

5) Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
- Jeżeli zawarłeś z nami umowę, dane będziemy przetwarzać przez okres do jej zakończenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez prawo;

- W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.

- Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
- W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6) Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
- Dostawcy usług
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych - nie powinni wykorzystywać danych we własnych celach. Dostawcy świadczą dla nas m.in. obsługę serwisu actaenergetica.org, wydruk i opracowanie graficzne Kwartalnika Naukowego Energetyków Acta Energetica, wsparcie techniczne serwisu i obsługi technicznej wykorzystywanych urządzeń, usługi dostarczania korespondencji, usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji.

- Organy państwowe
Twoje dane osobowe, którymi dysponujemy przekazujemy jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione na podstawie przepisów prawa organy państwowe, w szczególności: jednostki organizacyjne Prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) RODO przyznaje Ci liczne prawa. Możesz złożyć do nas wniosek dotyczący Twoich danych osobowych w zakresie:
- Poprawienia (sprostowania) Twoich danych;
- Usunięcia Twoich danych jeżeli zachodzą ku temu przesłanki zgodnie z prawem;
- Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
- Udzielenia informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych oraz uzyskania ich kopii;
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli była ona podstawą do przetwarzania przez nas Twoich danych;
- Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
- Przeniesienia Twoich danych do innego Administratora.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz celu przetwarzania.

8) Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.