Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawie przetwarzania danych osobowych

Energa Spółka Akcyjna, dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z usług oferowanych w serwisach. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), uprzejmie informujemy:

1) Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA Spółka Akcyjna, z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.

2) Inspektor ochrony danych

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, Zarząd Energi SA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Bartłomieja Klejstera. Pytania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych można kierować na adres: iod.ensa@energa.pl

3) W jakich celach i na jakiej podstawie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 • przesyłania zamówionego egzemplarza Acta Energetica w formie elektronicznej bądź papierowej (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • informowania Użytkowników o aktualnościach i wydarzeniach w sektorze energetycznym, w formie przesyłanego newsletter (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • Publikacji not biograficznych autorów oraz recenzentów na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • publikowania udzielonego wywiadu bądź artykułu (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • współpracy w zakresie opracowania, publikacji, recenzji materiałów prasowych w Acta Energetica (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • dochodzenia, obrony, ustalenia roszczeń oraz archiwizacji dokumentacji  (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • obsługa korespondencji, rozpatrywanie wniosków, udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, wnioski i skargi przesłanych do Redakcji, także z wykorzystaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Korzystanie z serwisu actaenergetica.org nie wymaga ujawniania tożsamości Użytkowników.

4) Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

 • Jeżeli zawarłeś z nami umowę, dane będziemy przetwarzać przez okres do jej zakończenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez prawo oraz niezbędny do archiwizacji dokumentów ADO;
 • W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków;
 • Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania;
 • W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5) Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

 • Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych - nie powinni wykorzystywać danych we własnych celach. Dostawcy świadczą dla nas m.in. obsługę serwisu actaenergetica.org, wydruk i opracowanie graficzne Kwartalnika Naukowego Energetyków Acta Energetica, wsparcie techniczne serwisu i obsługi technicznej wykorzystywanych urządzeń, usługi dostarczania korespondencji, usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji. Odbiorcą danych umieszczonych na stronie internetowej bądź opublikowanych w Czasopiśmie będą osoby korzystające z serwisu lub czytelnicy Czasopisma naukowego.

 • Organy państwowe

Twoje dane osobowe, którymi dysponujemy przekazujemy jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione na podstawie przepisów prawa organy państwowe, w szczególności: jednostki organizacyjne Prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) RODO przyznaje Ci liczne prawa. Możesz złożyć do nas wniosek dotyczący Twoich danych osobowych w zakresie:

 • Poprawienia (sprostowania) Twoich danych;
 • Usunięcia Twoich danych jeżeli zachodzą ku temu przesłanki zgodnie z prawem;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • Udzielenia informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych oraz uzyskania ich kopii;
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim była ona podstawą do przetwarzania przez nas Twoich danych. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • Przeniesienia Twoich danych do innego Administratora.

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania przez nas Twoich danych oraz celu przetwarzania.

7) Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.