Partnerzy

Powrót

ENERGA SA

Europejska energetyka przechodzi gigantyczną transformację. Ma ona dwa cele: podniesienie bezpieczeństwa energetycznego i jednocześnie zmniejszenie oddziaływania na środowisko. Tak określone priorytety są wyrazem troski o teraźniejszość i przyszłość. Ich osiągnięcie będzie trudne, ponieważ wymagają zaangażowania się przedsiębiorstw energetycznych w przedsięwzięcia, które mogą być postrzegane przez niektórych akcjonariuszy jako kontrowersyjne. Wsparciem dla takiego zaangażowania się biznesu będzie współpraca ze światem nauki. Dlatego Grupa ENERGA, wspólnie z Politechniką Gdańską, powołała kwartalnik Acta Energetica.

Innowacyjność jest pojęciem kluczowym dla rozwoju takiego przedsiębiorstwa jak ENERGA. Rozumiemy ją w sensie szerszym niż gotowość czynienia zakupów nowych technologii. Chcemy je współtworzyć. Chcemy też wyjaśniać skutki formalnych regulacji i postulować ich zmiany, szukając korzyści dla naszych klientów. Stymulując rozwój pewnych obszarów energetyki, chcemy, aby obecność Acta Energetica przyczyniła się do upowszechnienia w kraju i poza nim osiągnięć polskich naukowców, przede wszystkim z Politechniki Gdańskiej, oraz wpłynęła na szybsze wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w Grupie ENERGA. Chcemy, aby myśl techniczna obu instytucji stała się widoczna w różnych środowiskach naukowych i gospodarczych.

Dlatego zachęcam Was do przeczytania Acta Energetica i częstego odwiedzania strony www.actaenergetica.pl.

Rafał Hyrzyński

Dyrektor Departamentu Strategii i Zarządzania Majątkiem Strategicznym  ENERGA SA

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska jest najstarszą i największą uczelnią techniczną Północnej Polski. Początki jej historii sięgają jesieni 1904 roku, kiedy to została otwarta Królewska Wyższa Szkoła Techniczna (Königliche Technische Hochschule), pierwsza szkoła akademicka w Gdańsku. Jej zadaniem było szerzenie wiedzy technicznej na terenie Prus Zachodnich i Pomorza. Od samego początku mieściła się ona w pięknych i wspaniale zachowanych do dzisiaj budynkach projektu Alberta Carstena, wzniesionych w latach 1900–1904.

W pierwszych latach swojej działalności uczelnia miała kształcić 600 studentów. Ogółem do roku 1945 immatrykulowano około 16 000 studentów. Po drugiej wojnie światowej, 24 maja 1945 roku, Dekretem Rządu Tymczasowego utworzono polską uczelnię państwową – Politechnikę Gdańską. Już w kwietniu 1945 roku przystąpiono do odbudowy zniszczonych i wypalonych budynków uczelni. W pierwszym roku naukę podjęło 1647 studentów. Kadrę dydaktyczną stanowili przede wszystkim pracownicy naukowi z uczelni Lwowa, Wilna i Warszawy, w tym wielu wybitnych profesorów.

Dziś Politechnika Gdańska posiada dziewięć wydziałów. Siedem z nich ma pełne prawa akademickie. Studia dla ok. 24 tys. studentów prowadzone są na 27 kierunkach; w tym trzech międzywydziałowych i jednym międzyuczelnianym. Politechnika kształci na poziomach: inżynierskim, magisterskim i doktoranckim we wszystkich dziedzinach techniki – od mającej najdłuższe tradycje inżynierii lądowej i architektury do dzisiejszej elektroniki, nanotechnologii materiałowej, biotechnologii i inżynierii biomedycznej. Naturalnym uzupełnieniem studiów na kierunkach technicznych jest kształcenie z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i nauk społecznych.

Uczelnia umacnia zdobytą już pozycję silnego ośrodka edukacyjnego, naukowego i kulturotwórczego, współpracuje z uczelniami i instytucjami badawczymi w kraju i za granicą. Współdziała z przedsiębiorstwami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi oraz z administracją w celu kształtowania oblicza Gdańska, Pomorza, Polski i Europy. Z roku na rok następuje zacieśnienie współpracy Politechniki Gdańskiej ze środowiskiem gospodarczym Pomorza. Szczególnie bliskie relacje współpracy łączą uczelnię z Pomorską Izbą Gospodarczą oraz parkami naukowo-technologicznymi. Celem tych działań jest ożywienie kontaktów, tak aby zdobycze środowiska naukowego były efektywnie implementowane w gospodarkę. Na terenach wystawowych Międzynarodowych Targów Gdańskich SA corocznie odbywają się Targi „Technicon – Innowacje”, w których Politechnika Gdańska bierze bardzo aktywny udział, prezentując środowisku gospodarczemu nowe rozwiązania innowacyjne i wdrożenia, zdobywając przy tym wiele medali i wyróżnień.

Wyjątkowy charakter i renomę Politechniki Gdańskiej kształtują absolwenci: kierują strukturami przemysłowymi i twórczo uczestniczą w kreowaniu współczesności i przyszłości naszego kraju. Prowadzą badania w centrach naukowych, tworzą nowe technologie XXI wieku. Mamy wiele dowodów na to, że dyplom Politechniki Gdańskiej to początek drogi do autentycznego sukcesu zawodowego i realizacji ambicji. Z wyobraźnią i mądrością realizujmy podstawowe cele. Proszę zatem o podejmowanie nowych wyzwań, tak niezbędnych do dalszego rozwoju uczelni w zmieniających się warunkach otoczenia oraz globalnej konkurencji.

Jednym z takich wyzwań jest między innymi współpraca Politechniki Gdańskiej z ENERGA SA w obszarze energetyki, której efektem synergicznym jest nowo powstałe czasopismoActa Energetica. Życzę wszelkiej pomyślności twórcom tego czasopisma, zaś Czytelnikom – przyjemnej i kształcącej lektury.

Rektor Politechniki Gdańskiej