Wywiady

Powrót
28.06.2019

APE’19 – eksperci i praktycy dyskutowali o wyzwaniach w elektroenergetyce

Rozmawiamy z prof. dr. hab. inż. Ryszardem Zajczykiem, Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji APE

19. edycja Konferencji Naukowej „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” odbyła się w dniach 12-14 czerwca w Jastrzębiej Górze. Jakie tematy zdominowały tegoroczne wydarzenie?

Tematyka konferencji silnie związana jest z aktualnymi problemami elektroenergetyki, określanymi przez Komitet Naukowy Konferencji na podstawie bieżących trendów i zmian, które zachodzą w elektroenergetyce. Komitet Naukowy określa preferowane tematy, a zakres i szczegółowość omawiania określonej tematyki w dużej mierze zależna jest od autorów referatów. W tegorocznej edycji konferencji poruszane były następujące zagadnienia: systemy przesyłowe i bezpieczeństwo elektroenergetyczne, Smart Grid, sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego, sieci dystrybucyjne i generacja rozproszona, rynek energii elektrycznej i problemy ekonomiczne w elektroenergetyce oraz planowanie i perspektywy rozwoju elektroenergetyki w Polsce.

Która z sesji tematycznych była najmocniej „obsadzona”?

Liczba referatów w poszczególnych sekcjach tematycznych oscylowała od 6 do 13. Największym zainteresowaniem cieszyła się tematyka współpracy KSE w ramach ENTSOE oraz tematyka sieci Smart Grid. Wiąże się to ściśle z priorytetami Operatora Systemu – PSE oraz koncernów energetycznych w tym Grupy ENERGA.

Czy z liczby i jakości zgłoszonych referatów można wnioskować, jakie wyzwania są obecnie kluczowe elektroenergetyki?

Myślę, że tak. Referaty zostały opracowane zarówno przez środowisko naukowe, jak i praktyków związanych z elektroenergetyką. Zawartość merytoryczna referatów wskazuje, że środowiska naukowe na bieżąco śledzą trendy zmian w elektroenergetyce i wspomagają je badaniami naukowymi. Informacje zawarte w referatach przedstawicieli branży elektroenergetycznej pokazują stopień praktycznej realizacji poruszanej tematyki. Szczególnie dobrze było to widać w referatach plenarnych, wygłoszonych podczas otwarcia konferencji przez przedstawicieli PSE oraz Grupy ENERGA. Jako główne wyzwania stojące obecnie przed elektroenergetyką wymieniłbym zwiększanie bezpieczeństwa elektroenergetycznego w sektorze wytwarzania poprzez modernizację i budowę nowych źródeł, w tym jądrowych, w sektorze przesyłu i rozdziału: rozbudowa sieci elektroenergetycznych, automatyzacja i informatyzacja sieci, w tym sieci niskiego napięcia, w których obecnie instaluje się duże ilości źródeł odnawialnych – fotowoltaiki.

Co interesującego znaleźli uczestnicy APE podczas sesji posterowej?

Podobnie jak na poprzednich konferencjach, wprowadzono dwie formy prezentacji referatów – audytoryjnie oraz za pomocą posterów. Referaty – mające charakter bardziej ogólny – były skrótowo prezentowane na posiedzeniach sesyjnych, natomiast referaty specjalistyczne – wymagające dyskusji zbliżonych do kuluarowych – były prezentowane w postaci posterów na sesji posterowej. Praktycznie w każdej sekcji były referaty sesyjne i posterowe, co pozwoliło również w sesji posterowej poruszać wszystkie tematy omawiane na konferencji.

Jednym z celów, które stawiają sobie organizatorzy, jest umożliwienie nawiązania współpracy środowiska naukowego i przemysłu. Czy mogą Pan podać przykłady takiej współpracy?

Ideą organizowanych po roku 1995 konferencji była integracja środowisk naukowych i zawodowych polskiej elektroenergetyki. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele uniwersytetów, uczelni technicznych i instytutów naukowych oraz kadra menadżerska i techniczna koncernów energetycznych, elektrowni i elektrociepłowni oraz firm energetycznych zajmujących się szeroko rozumianą tematyką systemów elektroenergetycznych i energetycznych. Uczestnicy tegorocznej konferencji to ponad 70 przedstawicieli środowisk naukowych oraz ponad 90 reprezentantów przemysłu. Bieżąca korzyść realizowana podczas obrad oraz w kuluarach to wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami. Sądzę, że osobiste kontakty zawarte podczas konferencji skutkują w przyszłości nawiązaniem ściślejszej współpracy merytorycznej pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Jakie są oczekiwania organizatorów co do efektów tegorocznej konferencji?

Po pierwsze to prezentacja dorobku naukowego i technicznego w zakresie elektroenergetyki, a po drugie dalsza konsolidacja środowisk naukowych i przemysłowych dla celów nowoczesnego rozwoju elektroenergetyki. Już dzisiaj zapraszam Czytelników „Acta Energetica” na Jubileuszową XX Konferencję Naukową „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” – APE'20, która odbędzie się w czerwcu 2021 r.

Dziękuję za rozmowę.

APE 2019 w liczbach:

  • referaty: 2 plenarne, 10 generalnych, 48 sesyjnych oraz 12 posterowych
  • prelegenci: 66
  • uczestnicy: 170
  • sesje: 11
  • godziny wykładów i spotkań:15
  • instytucje współpracujące: 7