Wywiady

Powrót
27.08.2019

Strategiczna Agenda Badawcza Grupy Energa

Na pytania odpowiada Biuro Rozwoju i Innowacji Energa SA

Strategiczna Agenda Badawcza Grupy Energa to jedyny tego typu dokument w polskim sektorze energetycznym o tak długim horyzoncie czasowym. Dlaczego Energa zdecydowała się na przygotowanie dokumentu wybiegającego aż 10 lat w przyszłość?

Zaproponowany horyzont czasowy Strategicznie Agendy Badawczej (SAB) jest spójny z innymi dokumentami strategicznymi Grupy Energa, które dotyczą podobnego okresu. Opracowanie Agendy poprzedziła szczegółowa analiza czynników zewnętrznych i wewnętrznych, w tym analiza kluczowych megatrendów w energetyce, jak również wpływ regulacji i polityk międzynarodowych, unijnych i krajowych w przyjętym horyzoncie czasowym. Niemniej jednak przy zmianie kluczowych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, które będą wpływały na  obszary i podobszary SAB, dokonamy stosownej aktualizacji dokumentu.

W jaki sposób powstawała Agenda ? Czy korzystano z wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych? Jeśli tak, to z jakich instytucji?

Grupa Energa  przeprowadziła badania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, dzięki czemu mogła poznać najistotniejsze trendy rozwijające się zarówno w obszarze technologicznym, oczekiwaniach klientów jak i regulacjach. Na podstawie analiz w Strategicznej Agendzie Badawczej ujęto trzy główne filary rozwojowe.  Przy opracowaniu SAB korzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia pracowników  Grupy Energa, jak również wspierała nas międzynarodowa firma konsultingowa. Istotną rolę w recenzowaniu SAB odegrała nasza Rada Naukowo-Techniczna ds. Innowacji, składająca się z przedstawicieli czołowych uczelni technicznych i jednostek badawczych.

Na Agendę składają się trzy filary rozwojowe – co zawierają?

Na podstawie analiz zewnętrznych i wewnętrznych określono obszary i podobszary rozwojowe w Strategicznej Agendzie Badawczej Grupy Energa, które zostały ujęte w trzech filarach rozwojowych: usprawnienia biznesowe i technologiczne, innowacyjne modele biznesowe, technologie przyszłości.

Każdy z powyższych filarów ma inny planowany horyzont czasowy wdrożenia, inny cel, inne dostępne możliwości techniczne i technologiczne oraz wymaga innego typu działań. 

Filar I – Usprawnienia biznesowe i technologiczne – obejmuje zagadnienia w zakresie kluczowych z punktu widzenia Grupy Energa obszarów, takich jak wytwarzanie energii, jej dystrybucja oraz obsługa klienta. Inicjatywy w zakresie obszarów i podobszarów zdefiniowanych w filarze I mają za zadanie operacyjne usprawnianie procesów i produktów za pomocą istniejących na rynku technologii/ rozwiązań. Inicjatywy w ramach filaru I to głównie dobór odpowiednich rozwiązań i technologii oraz rozwiązania wspierające tworzenie i weryfikowanie efektywności ekonomicznej nowych produktów. Filar I posiada 1-2 letni horyzont prac badawczo-rozwojowych, po którym powinno nastąpić wdrożenie i realizacja wartości dla Grupy Energa.

Filar II – Innowacyjne modele biznesowe – obejmuje zagadnienia, nad którymi Grupa Energa rozpoczęła już pierwsze prace, w tym pilotażowe, a które z dużym prawdopodobieństwem będą bardzo ważnymi obszarami generowania nowych przychodów w przyszłości. Te obszary to Smart City (obejmujący wszelkie zagadnienia związane z efektywnością energetyczną), elektromobilność oraz szeroko rozumiane mikrosieci. Inicjatywy w ramach filaru II to działania kompleksowo zmierzające do przygotowania się do oferowania kompletnej oferty. Filar II posiada 3-5 letni horyzont prac badawczo-rozwojowych, po którym powinno nastąpić wdrożenie i realizacja wartości dla Grupy Energa.

Filar III – Technologie przyszłości – obejmuje zagadnienia związane z rozwojem nowych technologii wytwórczych i magazynowych, które w przyszłości mogą wspierać obszar wytwarzania (nowe, efektywne ekonomicznie moce wytwórcze, głównie OZE) i dystrybucji (możliwość wykorzystania magazynów energii do stabilizacji sieci). Inicjatywy w ramach filaru III to głównie prace nakierowane na monitorowanie rynku i analizowanie potencjału i efektywności ekonomicznej, pojawiających się technologii pod kątem ich przydatności i zasadności dla Grupy Energa. Filar III posiada około 10-letni horyzont prac badawczo – rozwojowych, po którym powinno nastąpić wdrożenie i realizacja wartości dla Grupy Energa.

Jakiej wysokości środki Grupa Energa przeznaczy na realizację projektów badawczo-rozwojowych w perspektywie 10 lat, które obejmuje Agenda?

Zgodnie ze Strategią Innowacji na działalność badawczo-rozwojową w 2020 roku, Grupa Energa przeznaczy 30 milionów, a w 2025 roku – 50 milionów złotych.

Jakie korzyści przyniesie Grupie Energa realizacja tych projektów?

Realizacja projektów oraz pilotaży w obszarach rozwojowych, które zostały zdefiniowane w dokumencie SAB, pozwoli Grupie Energa zdobyć nowe doświadczenia oraz kompetencje i jednocześnie spozycjonować Grupę jako pioniera wśród podmiotów energetycznych w Polsce. Jednym z takich obszarów jest elektromobilność. Kolejnymi bardzo ważnymi obszarami rozwojowym, zwłaszcza w kontekście dostępnych mocy wytwórczych i szukania źródeł dla nowych przychodów jest OZE i efektywność energetyczna. Dodatkowo pozytywnym doświadczeniem Grupy Energa jest rozwinięty i perspektywiczny, zwłaszcza w kontekście Rynku Mocy, obszar DSR, gdzie Spółka Enspirion posiada największą bazę klientów w Polsce.

Inwestycje w ramach nowych obszarów działalności Grupy Energa pozwolą uzyskać dla Grupy nowe źródła przychodów, jak również uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku i wypracować kompleksową ofertę okołoenergetyczną dla swoich klientów.